Lönesättning ledaravtalet

Avtalet mellan Plåt & Ventföretagen och Ledarna är ett så kallat processavtal. Det innebär att Ledaravtalet ger ramen för den lokala lönebildningsprocessen på företagen.

Lönebildningen kopplas till företagets övergripande mål och sker mot bakgrund av företagets ekonomiska förutsättningar, främst produktivitets­utvecklingen och medarbetarens bidrag till denna. Det finns med andra ord inga centralt bestämda potter eller tillägg. Avtalets grund är dialog mellan chef och medarbetare där nyckelorden är mål, kompetens, resultat och lön med utgångspunkt från företagets affärsidé och ekonomi.
Lönebildningsprocessen i ledaravtalet ska pågå kontinuerligt i företagen. För att klargöra och underlätta processen bör lokala parter träffa lokala tillämpningsavtal. I det lokala tillämpningsavtalet kan de lokala parterna exempelvis komma överens om vid vilken tidpunkt lönen ska revideras, hur ofta medarbetare och chef ska ha ett planerat lönesamtal och uppföljningssamtal, syftet med samtalen samt vem som har det övergripande ansvaret för processen.

Lönedialog mellan chef och medarbetare
Den centrala delen i löneprocessen är dialogen mellan ansvarig chef och berörd medarbetare. I dessa dialoger kopplas företagets affärsidé och ekonomiska förutsättningar ihop med medarbetarens individuella mål, kompetens, resultat och måluppfyllnad. I dialog mellan medarbetare och företagets representant stämmer man av förväntningar och kommer överens om vad som ska uträttas framöver. Vidare förs en dialog om hur förutsättningarna ser ut samt vilka utvecklingsbehov som kan finnas. Slutligen innehåller dialogen en återkopplande del där tidigare åtagande följs upp och resultatet utvärderas. Medarbetarens lön ska bygga på denna process.

Lokalt överenskommet revisionsdatum eller 1 april
I företag där överenskommelse om lokal tillämpning har träffats överlämnar arbetsgivaren resultatet på de individuella lönerna i den ordning som överenskommits. Har ni inte träffat lokal tillämpningsavtal, ska senast den 1 mars, förslag på individuell lönesättning lämnas till klubben eller representanten på företaget. Om Ledarna inte har något att invända mot företagets förslag, sker en avstämning mellan parterna. Finns synpunkter på förslaget ska Ledarna påkalla överläggning inom 14 dagar efter genomförd dialog.

Om löneökning inte erbjuds en medarbetare
Avtalet ger inte någon individuell garanti för löneökningar. För den som inte erbjuds löneökning ska särskilda överläggningar föras om individens förutsättningar för arbetsuppgifterna och vilka kompetenshöjande insatser som behövs. En personlig utvecklingsplan ska då upprättas.

Föräldralediga får ej missgynnas
Enligt föräldraledighetslagen 16 § får arbetstagare som är föräldralediga inte missgynnas. En föräldraledig ska ha samma allmänna löneutveckling och villkor i övrigt under föräldraledigheten, som när arbetstagaren arbetar enligt sin normala arbetstid. Förbudet gäller dock inte om olika villkor eller olika behandling är en nödvändig följd av ledigheten. Avsikten är att den föräldraledige under ledigheten inte ska tappa i lönehänseende i förhållande till arbetskamrater eller i förhållande till hur löneutvecklingen kan antas skulle ha varit om ledigheten inte tagits ut. Arbetstagaren har ingen rätt till viss löneutveckling men lagen ger arbetstagaren en rätt att inte missgynnas av skäl som har samband med föräldraledighet.