Entreprenadindex

ENTREPRENADINDEX för husbyggnad och anläggning är ett index för kostnadsreglering av byggentreprenader som omfattar drygt 200 olika indexserier. Dessa är indelade i huvud-, under- och basgrupper.

ENTREPRENADINDEX avser att mäta kostnadsutvecklingen för entreprenörens kostnader utan hänsyn till produktivitetsutveckling och löneglidning. En förutsättning för att tillämpa ENTREPRENADINDEX är att parterna åberopat det i sitt avtal.

Tillämpningsregler mm finns att läsa på ENTREPRENADINDEX webbplats.

Plåt & Ventföretagen sammanställer månadsvis relevanta indexserier i beräkningsmallar för att underlätta medlemsföretagens hantering av kostnadsregleringar på entreprenader där ENTREPRENADINDEX tillämpas.

Mallen ENTREPRENADINDEX används vid normala indexberäkningar där både bas- och utförandemånad har littravärden enligt nya (2011) ENTREPRENADINDEX.