Entreprenadindex

ENTREPRENADINDEX för husbyggnad och anläggning är ett index för kostnadsreglering av byggentreprenader som omfattar drygt 200 olika indexserier Dessa är indelade i huvud-, under- och basgrupper.

ENTREPRENADINDEX avser att mäta kostnadsutvecklingen för entreprenörens kostnader utan hänsyn till produktivitetsutveckling och löneglidning. En förutsättning för att tillämpa ENTREPRENADINDEX är att parterna åberopat det i sitt avtal.

Tillämpningsregler mm finns att läsa på Byggindex webbplats.

Plåt & Ventföretagen sammanställer månadsvis relevanta indexserier i beräkningsmallar för att underlätta medlemsföretagens hantering av kostnadsregleringar på entreprenader där ENTREPRENADINDEX tillämpas.

Mallen ENTREPRENADINDEX används vid normala indexberäkningar där både bas- och utförandemånad har littravärden enligt nya (2011) ENTREPRENADINDEX.

Mallen E84 till ENTREPRENADINDEX som tidigare fanns på denna sida uppdateras inte längre. Vid behov av hjälp med omräkning av entreprenadindex E84, kontakta Hans Eriksson.

Beräkningsmallen är endast tillgängliga för inloggade medlemsföretag.