Entreprenadjuridisk rådgivning

Som medlem har du rätt till entreprenadjuridisk rådgivning enligt vid var tid gällande policy. Plåt & Ventföretagens specialister kan inom entreprenadjuridik, offentlig upphandling och lokalhyresrätt hjälpa er med juridisk rådgivning, juridiskt biträde vid tvist, avtalsgranskning, förlikningsförhandlingar, medling och rättsutredningar. Vid en tvist kan rättsskyddsförsäkringen ofta tas i anspråk med lägre kostnader som följd. Därför är det viktigt att kontrollera att rättsskyddsförsäkring ingår i företagets försäkringsskydd.