Standardavtal kommersiella entreprenader

Inom entreprenadjuridiken måste man först och främst skilja på kommersiella entreprenader och konsumententreprenader. Information om konsumententreprenader finner du här.

Det finns ingen direkt lagstiftning för det affärsjuridiska förhållandet mellan beställare – entreprenör på det kommersiella entreprenadområdet (för konsumentområdet finns konsumenttjänstlagen). Bristen på lagstiftning på det kommersiella området har gjort det nödvändigt för branschen att skapa standardavtal på området. Standardavtalen tas fram av en förening som heter BKK i vilken PVföretagen är med och påverkar. De vanligast förekommande standardavtalen för våra medlemsföretag är AB 04, ABT 06 och ABK 06.

Våra medlemsföretag ingår löpande avtal med beställare rörande entreprenader och köp av tjänster. Är bägge avtalsslutande parter på det klara med avtalets omfattning kan många tvister och problem undvikas. Ofta uppstår tvister då beställare och entreprenör av olika skäl har valt att inte behandla eller diskutera samtliga relevanta delar av vad som skall omfattas av entreprenörens respektive beställarens åtagande.

Skriftliga avtal underlättar självklart vid en tolkning av vad som avtalats. Muntliga överenskommelser och avtal gör det ofta svårt att ge råd då tvist uppstår om hur det muntliga avtalet skall tolkas. Oklara muntliga avtal är en risk för bägge parter varför det alltid lönar sig att teckna skriftliga avtal, helst med en referens till något av standardavtalen.

För att ett standardavtal skall bli gällande i ett avtal krävs, enligt huvudregeln, att det åberopas. Den som vill åberopa ett visst standardavtal bör skicka med en kopia av standardavtalet - särskilt om det kan befaras att motparten inte känner till innehållet i standardavtalet.

Utförandeentreprenaden (AB04) och totalentreprenaden (ABT06) är s.k. entreprenadformer där totalentreprenaden är den andra vanligast förekommande formen. Utöver entreprenadformer finns olika former för upphandling, där generalentreprenaden är den vanligast förekommande