Huvudentreprenörsansvar

Reglerna om entreprenadkedjor och ansvar för huvudentreprenör har funnits i Byggavtalet (avtal tecknat mellan Byggföretagen och Byggnads) sedan 2014. Plåt & Ventföretagen och Byggnads har tidigare kommit överens om att införa motsvarande regler på Plåt- och Ventilationsavtalets område.

Syftet med införandet av reglerna om huvudentreprenörsansvar i avtalet är att:

  • Motverka lön och ersättning som innebär så kallad social dumping.
  • Minska förekomsten av skatteundandragande genom svartarbete och annan kriminell verksamhet samt skapa sundare konkurrensförhållanden inom branschen.
  • Motverka att oseriösa företag är verksamma på arbetsplatser där företag som är medlemmar i Plåt & Ventföretagen är verksamma.

För att underlätta tillämpningen av Bilaga 5 i Plåt- och Ventilationsavtalet har Plåt & Ventföretagen tagit fram tre stycken blanketter.

Blankett för kontroll och förteckning av underentreprenörer används av arbetsgivaren för att kontrollera de underentreprenörer som anlitas. Genom att använda ”Blankett för kontroll och förteckning av underentreprenörer” säkerställer arbetsgivaren att de underentreprenörer som anlitas uppfyller de villkor som krävs enligt Plåt- och Ventilationsavtalet. Blanketten innehåller även avtalsvillkor avsedda att användas vid samtliga avtal om underentreprenad som faller under Plåt- och Ventilationsavtalets tillämpningsområde. Blanketten är till för arbetsgivaren internt och ska fyllas i för samtliga underentreprenörer som anlitas.

Blankett för förteckning över anlitade underentreprenörer används av arbetsgivaren för att upprätta en så kallad underentreprenörslista. Den utgör en sammanställning av de underentreprenörer som anlitats på arbetsplatsen. Blanketten kan även användas av underentreprenörer då de rapporterar underentreprenörer, som de i sin tur anlitat, till sina beställare.

I Blankett för underentreprenörslista till Byggnads Region fylls samma uppgifter i som i ”Blankett för förteckning över anlitade underentreprenörer”, skillnaden är att arbetsgivaren på denna blankett enbart fyller i de underentreprenörer som verkar på arbetsplatsen som går under Plåt- och Ventilationsavtalets tillämpningsområde. ”Blankett för underentreprenörslista till Byggnads Region” kan skriftligen begäras ut av Byggnads Region. Byggnads Region har rätt att få ta del av listan hos huvudentreprenören vid ett arbetsplatsbesök senast fyra arbetsdagar efter det att en skriftlig begäran kom huvudentreprenörens ansvarige produktionsledare på arbetsplatsen tillhanda.