Ackord

För att löneformen ackord skall tillämpas gäller att parterna antingen är överens om det eller att den ena parten begär det.

Avtalsjusteringar 2018
Från och med 2017-05-01 räknas prislistor upp med 2,26%. Nytt ackordstillägg för byggplåt blir 43,62% och för ventilation 23,00%.
För arbeten som avslutas före den 1 maj 2018 gäller tidigare ackordstillägg. För arbeten som avslutas efter detta datum gäller det nya ackordstillägget.

Allmänt om arbete på ackord
För att löneformen ackord skall tillämpas gäller att parterna antingen är överens om det eller att den ena parten begär det. Med parter i detta avseende utgör arbetsgivaren den ena parten och hela det aktuella arbetslaget den andra. Det räcker alltså inte att en av flera arbetstagare begär ackord för att partsförhållandet ovan skall träda i kraft (se kollektivavtalet § 3 punkt 1).

Vid ackordsarbete gäller reglerna i kollektivavtalet § 4. Det är viktigt att man som arbetsgivare har förståelse för hur dessa regler skall tillämpas då löneformen ackord är aktuell. Prislistorna är detaljerade men av naturliga skäl kan inte alla förekommande situationer prissättas i en nationell prislista. Därför har man i kollektivavtalet gett parterna, arbetsgivare och ackordslag, möjlighet att träffa överenskommelser om priser eller att vissa arbeten kan utföras mot tidlön. Det finns även möjlighet att via Byggnads lokalt begära sänkning av befintliga priser om man kan påvisa att nya metoder, maskiner och verktyg eller dylikt gör att arbetet går snabbare.

De anställda som har ackordslön har rätt till en utbetalningsnivå under ackordsarbetet som lägst motsvarar avtalets lägsta lön enligt § 5. Denna lön utgör garantinivå. Man kan också komma överens om en högre garanterad utbetalningsnivå men det är viktigt att förstå att en sedan tidigare överenskommen personlig tidlön inte per automatik utgör garanterad utbetalningsnivå vid ackord. I våra mallar för anställningsavtal som finns i Arbetsgivarhandboken finns möjlighet att både reglera lön vid tidarbete och garanterad lön vid ackordsarbete.

Det går även att komma överens om ett förskott på ackordslönen. Detta förskott är inte garantilön och kan, om ackordslönen blir lägre an vad som utbetalts, återtas ned till den garanterade nivån. Har man ingen annan överenskommelse om detta gäller att arbetstagaren har rätt till en förskottsnivå motsvarande grundlön enligt § 5 med en multiplikator på 1,15. För att återta ackordsförskott enligt avtalet måste ett skriftligt förslag om hur detta ska ske lämnas till de berörda arbetstagarna senast 30 dagar efter att arbetsgivaren tagit del av fördelningslistan.