Entreprenadavtalet och corona

Anmäl hinder
Om AB 04, ABT 06, AB-U 07 eller ABT-U 07 är avtalsinnehåll så har entreprenören rätt till förlängning av kontraktstiden och jämkning av tidplanen, bland annat vid epidemi eller myndighetsbeslut som medför begränsning av arbetskraft.

Om anställda eller underentreprenörer tvingas till frånvaro på grund av coronautbrottet och entreprenören därför inte kan färdigställa entreprenaden inom avtalad tid så har entreprenören rätt till tidsförlängning. Om leveranser av material uteblir på grund av det pågående coronautbrottet så kan även detta ge upphov till tidsförlängning.

Hänvisar inte entreprenadavtalet till något standardavtal bör parterna i samförstånd försöka komma överens om tidsförlängning. Hindret ska anmälas skriftligen till beställaren. En hinderanmälan kan formuleras så här:

***

Hinder

Den pågående epidemin innebär att vår personal och underentreprenörer uteblir och att leveranser försenas. Vi anmäler därför hinder och meddelar att tidplanen rubbas. Detta medför att färdigställandetidpunkten kommer att förskjutas.

Med vänliga hälsningar

[underskrift av entreprenören]

 

***

Dokumentera
Det är viktigt att för framtiden dokumentera olika händelser, till exempel vilken personal som uteblir, vilka UE som inte kommer och vilka leveranser av material som inte kommer. Dagbok måste fortsätta skrivas under hinderperioden.

ABS 18 och Hantverkarformuläret 17
I de konsumentanpassade standardavtalen ABS 18 och Hantverkarformuläret 17 finns också regler som ger entreprenören rätt till tidsförlängning som kan åberopas i situationer av pandemi.

Jämkning av materialpriser
En annan fråga som aktualiserats under coronautbrottet är ökning av materialpriser vilket i vissa fall kan ge rätt till jämkning om AB 04 eller ABT 06 är avtalsinnehåll. Det som ska observeras är att rätten till jämkning vid ökade materialpriser inte är beroende av att en epidemi orsakat en ökning på det sätt som gäller för rätten till tidsförlängning på grund av hinder. Vid underrättelse till beställaren om ökade materialpriser bör det därmed inte lämnas någon hänvisning till att pandemin orsakat ökningen.

En underrättelse om jämkning av materialpriser kan formuleras så här:

***

Jämkning av materialpriser

Vi får härmed underrätta om att vår/våra materialleverantör/er har aviserat om kraftigt förhöjda priser på följande material [ange vilka material som ökat i pris]. Detta utgör en oförutsebar prisförändring som leder till kostnadsökning som väsentligen påverkar hela kostnaden för entreprenaden. På grund av kostnadsändringen begär vi att avtalat pris för entreprenaden ändras i enlighet med kapitel 6 § 3 AB 04/ABT 06.

Vi föreslår att parterna träffas [ange förslag på datum] för att försöka komma överens om ett nytt pris för entreprenaden.


Med vänliga hälsningar

[underskrift av entreprenören]

***


För mer information om jämkning av materialpriser se information här 

Kontakt vid frågor
Vid eventuella frågor kan ni kontakta våra företagsrådgivare på 08-762 74 44.