Entreprenadavtalet och corona

Anmäl hinder
Om AB 04, ABT 06, AB-U 07 eller ABT-U 07 är avtalsinnehåll så har entreprenören rätt till förlängning av kontraktstiden och jämkning av tidplanen, bland annat vid epidemi eller myndighetsbeslut som medför begränsning av arbetskraft.

Det pågående coronautbrottet kan sannolikt redan, eller i vart fall inom kort, klassas som epidemi även i Sverige.

Om anställda eller underentreprenörer tvingas till frånvaro på grund av coronautbrottet och entreprenören därför inte kan färdigställa entreprenaden inom avtalad tid så har entreprenören rätt till tidsförlängning. Om leveranser av material uteblir på grund av det pågående coronautbrottet så kan även detta ge upphov till tidsförlängning.

Hänvisar inte entreprenadavtalet till något standardavtal bör parterna i samförstånd försöka komma överens om tidsförlängning. Hindret ska anmälas skriftligen till beställaren. En hinderanmälan kan formuleras så här:

***

Hinder 

Den pågående epidemin innebär att vår personal och underentreprenörer uteblir och att leveranser försenas. Vi anmäler därför hinder och meddelar att tidplanen rubbas. Detta medför att färdigställandetidpunkten kommer att förskjutas.

Med vänliga hälsningar 

[underskrift av entreprenören]

***

Dokumentera
Det är viktigt att för framtiden dokumentera olika händelser, till exempel vilken personal som uteblir, vilka UE som inte kommer och vilka leveranser av material som inte kommer. Dagbok måste fortsätta skrivas under hinderperioden.

ABS 18 och Hantverkarformuläret 17
I de konsumentanpassade standardavtalen ABS 18 och Hantverkarformuläret 17 finns också regler som ger entreprenören rätt till tidsförlängning som kan åberopas i situationer av epidemi.

Kontakt vid frågor
Kontakta våra företagsrådgivare vid frågor 08-762 74 44.