Senaste nytt om korttidsarbete

2020-11-10 Regeringen beslutade den 9 november att stödet för korttidsarbete förlängs till juni 2021.

Stödet förlängs nu med ytterligare 6 månader vilket betyder att det går att söka stöd för korttidsarbete fram till och med juni 2021. Från januari 2021 kommer det också att vara möjligt att söka stöd för kompetensutveckling för de permitterade medarbetarna.

Inom kort publicerar Tillväxtverket mer information om villkoren för förlängningen av korttidsstödet. I korthet går förslaget dock ut på följande;

 • Stöd kan beviljas till och med den 30 juni 2021
 • Subventionsgraden uppgår fortsatt till 75 procent av arbetstidsförkortningen fram till den 31 mars 2021
 • Under perioden 1 april–30 juni 2021 uppgår subventionsgraden till 50 procent
 • Förlängningen kombineras med striktare hantering
 • Förlängningen kombineras med striktare hantering

Fråga: Vad gäller det för karenstid om man fått stöd för korttidsarbete tidigare och hur kan man få tillgång till stöd för 2021 även om man har fått det under 2020?

Svar: En arbetsgivare kan få stöd till korttidsarbete i sex kalendermånader, med möjlighet till förlängning i ytterligare tre kalendermånader. En ansökan om förlängning måste ha inkommit inom fyra kalendermånader från det första godkännandet. Vid den första avstämningen erbjuds företag möjlighet att ansöka om förlängt godkännande. Väljer företaget nej, finns ingen möjlighet att få fortsatt stöd. Efter företagets stödperiod finns en karenstid på 24 kalendermånader. Under denna period kan företaget alltså inte ansöka om mer stöd.

De övergångsregler som på grund av coronaviruset gäller under 2020, upphör att gälla den 31 december 2020 om inget annat beslutas av regering och riksdag innan dess.

Från och med den 1 januari 2021 gäller då lagen om stöd vid korttidsarbetes permanenta regler vilket medför följande förändringar:

 • Förändrade kriterier för att omfattas av lagen eller för att vara berättigad till stöd:
 • Arbetsgivare i fråga om verksamhet som är huvudsakligen finansierad av allmänna medel och där det enligt offentligrättslig reglering ankommer på det allmänna att tillhandahålla verksamheten omfattas inte längre av lagen.
 • Preliminärt stöd får inte längre lämnas till arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj.
 • Stöd som är hänförligt till en arbetstagares uppsägningstid får inte längre lämnas.

Ändrade nivåer:

 • För att ge rätt till preliminärt stöd, ska löneminskningen uppgå till 12, 16 respektive 20 procent om arbetstidsminskningen är 20, 40 respektive 60 procent. (De tillfälliga reglerna angav 4, 6 respektive 7,5 procent avseende löneminskningen.)
 • Preliminärt stöd ska betalas med ett belopp som motsvarar 43 procent av underlaget för preliminärt stöd. (De tillfälliga reglerna angav 98,6 procent.)

De förändrade kriterierna kan som framgår ovan innebära att företag som uppfyllde kraven för godkännande för stöd under 2020 inte gör det under 2021.

Ägare av enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag omfattas inte av stödet varken under 2020 eller 2021 eftersom stödet endast kan lämnas till arbetsgivare med anställda. Ägare av aktiebolag kan omfattas av stödet under både 2020 och 2021 givet att kraven för stödet är uppfyllda i övrigt.

Regeringen har föreslagit att följande åtgärder förlängs till och med den 31 december 2020:

 • Ersättning för karensavdrag med ett schablonbelopp om 804 kr
 • Ersättning till egenföretagare för de 14 första karensdagarna med ett schablonbelopp om 804 kr per dag
 • Kompensation till arbetsgivare för den del av sjuklönekostnaden som överstiger det normala
 • Uppskjutet krav på läkarintyg från 8:e dagen till den 15:e dagen i ett sjukfall
 • Möjlighet till tillfällig föräldrapenning vid skolstängning.

Mer information finns att läsa på regeringens hemsida här.

På Tillväxtverkets hemsida finns nu information om att avstämning 2 för de företag som ansökt om korttidsstöd med start i mars, öppnar den 16 september. Sista dag för att lämna in avstämning 2 blir därför den 14 oktober.

 

Lagändringen träder i kraft 6 juli.

Avstämningarna kommer därmed att ske under följande perioder:

Första stödmånaden Tidpunkt för avstämning
Mars 16-30 juni
April 1-28 juli
Maj 1-28 augusti
Juni 1-28 september
Juli 1-28 oktober

Företag som beviljats stöd för korttidsarbete under mars månad måste ha inkommit med sin första avstämning före den 30 juni. De företag som inte inkommer med sin avstämning i tid kan blir återbetalningsskyldiga och kan inte heller ansöka om fortsatt stöd.
Avstämningen ger en viktig indikation på hur företagen ligger till i stödet – om företaget fått för mycket stöd eller om det finns utrymme till att begära mer stöd. Det är också i avstämningen som tidigare nivåer av korttidsarbete kan justeras och som företag kan ansöka om nytt stöd.

Notera att det är många uppgifter som ska fyllas i, så det är angeläget att företagen har gott om tid på sig när avstämningen ska göras. Handläggningen hos Tillväxtverket går också snabbare om alla uppgifter är korrekt ifyllda.

Vi har också fått några nya svar på frågor vi har haft:
• Avstämningen ska göras under en 14-dagars period. Denna tid kan vara väldigt kärv. Hur ser Tillväxtverket på möjligheten på anstånd?
Svar från Tillväxtverket: Om det finns särskilda skäl kan företag få anstånd med att lämna in avstämningen senare, men detta tillämpas restriktivt.

Särskilda skäl kan vara:
-Att företrädare eller ansvarig anställd hos arbetsgivaren har drabbats av sjukdom eller råkat ut för en olyckshändelse,
-Att ett avgörande tekniskt fel har inträffat hos arbetsgivaren eller en leverantör som påverkar möjligheten att lämna in avstämning, eller
-Att arbetsgivaren har ett löne- och redovisningssystem som gör att uppgifterna som behövs för avstämningen inte kan tas fram i tid.
Notera – vid ansökan om anstånd kan utbetalningen försenas och att vi behöver få in avstämningarna innan ytterligare preliminärt stöd kan beviljas.

Företag som vill veta mer kan vända sig till Kundsupporten som nås på 08-6819100.

• Vad gäller om den anställde arbetat obekväma timmar under stödmånaden?
Svar från Tillväxtverket: Vid avstämningen fylls den faktiska lönen som den anställde har haft under stödmånaden, denna kan därmed inkludera ob-ersättning som den anställde har rätt till om denne har arbetat obekväma timmar under stödmånaden.

• Bedöms kompensationsledighet som närvaro eller frånvaro?
Svar från Tillväxtverket: Tillväxtverket gör bedömningen att kompensationsledighet, ledighet vid övertidsuttag och tjänstledighet ska ses som frånvaro.

• Hur hanteras frånvaro del av dag? Tillväxtverket blandar i sina anvisningar arbetstidsbegrepp såsom arbetsdagar, kalenderdagar och arbetstimmar.
Svar från Tillväxtverket: Bara heldagar gäller.

• Hur ser Tillväxtverket på företag som anlitat semestervikarier redan i februari men som ska arbeta juni-augusti?
Svar från Tillväxtverket: Bör inte vara någon skillnad när de har anlitats så länge det inte går emot skrivningarna i länken nedan.
https://kundforum.tillvaxtverket.se/org/tillvaxtverket/d/far-arbetsgivare-ta-in-extrapersonal-och-vikarier-/