2019-10-23

68 är det nya 67 i LAS från och med 1 januari 2020

Från och med den 1 januari 2020 ändras vissa bestämmelser i lag (1982:80) om anställningsskydd, LAS. Den så kallade LAS-åldern (åldersgränsen för rätten att kvarstå i anställning) höjs till 68 år istället för 67 år. Den tidsbegränsade anställningsformen när arbetstagaren har fyllt 67 år tas bort och det införs nya och särskilda regler för uppsägning av arbetstagare som uppnått den så kallade LAS-åldern.

Arbetsgivarhandboken har uppdaterat mängder med avsnitt, skapat nya uppsägningsmallar och guidar dig genom det förenklade uppsägningsförfarandet som gäller från 2020 för medarbetare som fyller 68.

LAS-åldern 68/69 år

En arbetstagare har rätt att kvarstå i anställningen till utgången av den månad då hen fyller 68 år i ett första steg från och med år 2020 och i ett andra steg till utgången av den månad då hen fyller 69 år från och med år 2023.

Åldersgränsen höjs alltså i två steg: 2020 höjs den från 67 till 68 år och 2023 från 68 till 69 år.

En anställning för den som uppnått den s.k. LAS-åldern kan inte längre avslutas genom ett skriftligt besked i samband med att åldersgränsen uppnås. Istället kan arbetsgivaren avsluta anställningen när som helst efter att LAS-åldern uppnåtts genom en uppsägning. När en arbetstagare har fyllt 68/69 år upphör kravet på saklig grund för arbetsgivarens uppsägning och uppsägningsförfarandet är något förenklat.

Begränsat anställningsskydd för den som fyllt 68/69 år

Anställningsskyddet för en arbetstagare som har fyllt 68/69 år är begränsat på följande sätt:

  • Kravet på saklig grund för uppsägning gäller inte.
  • Arbetstagaren har inte rätt till längre uppsägningstid än en månad om inte annat avtalats i kollektivavtal eller i enskilt anställningsavtal.
  • Arbetstagaren har inte företrädesrätt i turordningshänseende.
  • Arbetstagaren har inte företrädesrätt till återanställning.
  • Arbetstagaren har inte företrädesrätt till anställning med högre sysselsättningsgrad.
  • Arbetstagaren kan inte med stöd av anställningsskyddslagen få en uppsägning eller ett avskedande ogiltigförklarat.

Förenklat uppsägningsförfarande

Vid en uppsägning eller ett avskedande av en arbetstagare som har fyllt 68/69 år förenklas förfarandet på följande sätt:

  • Arbetsgivarens uppsägningsbesked behöver inte innehålla information om ogiltigförklaring eller skadestånd med anledning av uppsägningen eller om företrädesrätt till återanställning.
  • Arbetsgivaren behöver inte uppge grunden för uppsägningen.
  • Arbetsgivaren är inte med anledning av uppsägningen skyldig att förhandla enligt medbestämmandelagen. I stället ska arbetsgivaren i förväg, om inte förhandling enligt 11–14 §§ medbestämmandelagen ändå har hållits i frågan, underrätta arbetstagaren och, om arbetstagaren är fackligt ansluten, varsla den lokala arbetstagarorganisation som arbetstagaren tillhör. Arbetstagaren och arbetstagarorganisationen har sedan rätt till överläggning med arbetsgivaren om uppsägningen innan den verkställs.
  • Vid avskedande av en arbetstagare som har fyllt 68/69 år behöver inte arbetsgivarens besked om uppsägning eller avskedande innehålla information om ogiltigförklaring. Däremot är arbetsgivaren fortsatt skyldig att vid avskedande lämna information om vad arbetsgivaren ska iaktta för det fall att han eller hon vill begära skadestånd eftersom skadestånd för felaktigt avskedande fortfarande kan bli aktuellt.

Ett borttagande av möjligheten att ogiltigförklara en uppsägning eller ett avskedande enligt LAS påverkar dock inte möjligheten att angripa uppsägningen eller avskedandet på andra rättsliga grunder, t.ex. enligt diskrimineringslagen. Att kravet på saklig grund enligt LAS tas bort medför inte motsatsvis att uppsägningen får grunda sig på vilka omständigheter som helst. Diskriminerande uppsägningar kommer även i fortsättningen att vara möjliga att angripa. Detsamma gäller uppsägningar som grundar sig på att arbetstagaren har utnyttjat sin rätt till ledighet enligt någon av de olika ledighetslagarna. Även där finns det särskilda bestämmelser om ogiltigförklaring av uppsägningar och avskedanden.

Dispositivitet genom kollektivavtal

En arbetstagares rätt att kvarstå i anställningen till en viss ålder kan inte avtalas bort, men det är möjligt att genom kollektivavtal som har slutits eller godkänts av en central arbetstagarorganisation avtala om att anställningen upphör utan någon uppsägning vid utgången av den månad som arbetstagaren uppnår åldersgränsen.

Genom ett kollektivavtal som har slutits eller godkänts av en central arbetstagarorganisation kan avvikelser också göras från bestämmelserna om underrättelse, varsel och rätt till överläggning. Avvikelser genom ett sådant kollektivavtal får även göras från bestämmelsen om uppsägningstidens längd och bestämmelsen om att en allmän visstidsanställning eller ett vikariat inte ska övergå till en tillsvidareanställning.

I arbetsgivarhandboken hittar du en mall som du kan använda som underlag för att ta fram ett uppsägningsbesked till en arbetstagare som uppnått den sk LAS-åldern (68 år från 2020 och 69 år från 2023). Dokumenet heter Besked uppsägning LAS-åldern.docx. Du hittar det enklast genom att skriva in dokumentnamnet i sökfältet i arbetsgivarhandboken.