2018-05-16

Ändring av sjuklönetaket

Fr o m den 1 juli 2018 ändras Socialförsäkringsbalken bland annat på så sätt att taket i sjukförsäkringen höjs från 7,5 prisbasbelopp till 8 prisbasbelopp. De förmåner som omfattas av ändringen är sjukpenning, rehabiliteringspenning, närståendepenning och, smittbärarpenning och ersättning från Försäkringskassan vid tvist om sjuklön.

I parternas Tjänstemannaavtal är reglerna om sjukavdrag fr.o.m 15 kalenderdagen knutna till prisbasbeloppet.

Så att den sjukskrivne inte ska bli överkompenserad för lönedelar i intervallet 7,5 till 8 prisbasbelopp har vi nu kommit överens med Unionen, Ledarna och Sveriges Ingenjörer om att göra en konsekvensändring i § 5 mom 3:3 Tjänstemannavtalet. Avtalstexten som nu ändras finns på sid 21 i avtalet. Nedan ser ni den nya avtalstexten:

Lydelse fr.o.m. den 1 juli 2018

§ 5 Sjuklön m.m.

………………… 

Mom 3:3. Sjukdom fr.o.m. 15:e kalenderdagen 

För varje sjukdag (även arbetsfria vardagar samt sön- och helgdagar) görs sjukavdrag per dag enligt följande.

För tjänsteman med årslön om högst 8 prisbasbelopp:

Sjukavdrag görs per dag med

 

För tjänsteman med årslön över 8 prisbasbelopp:
Sjukavdrag görs per dag med

 

 

Anmärkning

Sjukavdraget per dag får ej överstiga

 

 

Med fast kontant månadslön jämställs vid tillämpningen av denna begränsningsregel

  • fasta lönetillägg per månad (t.ex. fasta skift- eller övertidstillägg)
  • sådan provision, tantiem, bonus eller liknande som intjänas under ledighet utan att ha direkt samband med tjänstemannens personliga arbetsinsats
  • garanterad minimiprovision eller liknande.

 Frågor i anledning av den kommande ändringen besvaras av förhandlingschef Anita Hagelin, 08-762 75 97.