2018-06-20

Ändringar tjänstemannaavtalet

Nu har konsekvensändringarna i tjänstemannaavtalet förts in i allmänna villkor. Ändringarna gäller sjukdom från och med den 15:e kalenderdagen. Ändringarna hittas i Tjänstemannaavtalets §5 Mom 3:3, sidan 21-22.

Konsekvensändringen beror på att det så kallade taket i sjukförsäkringen höjs från 7,5 till 8 prisbasbelopp den 1 juli 2018. De förmåner som omfattas är sjukpenning, rehabiliteringspenning, närståendepenning, smittbärarpenning och ersättning från Försäkringskassan vid tvist om sjuklön. AGS-försäkringen behöver inte justeras eftersom den är procentuell av sjukpenningen medan ITP:s sjukförsäkring ska anpassas till sjukpenningens höjda tak. Läs mer hos regeringen.se.