2020-06-15

Arbetsplatsanmälan och underentreprenörsförteckning

Plåt & Ventföretagens medlemsföretag har på senare tid tagit emot ett antal förhandlingsframställningar med tillhörande skadeståndsanspråk från Byggnads rörande brott mot bestämmelserna om:

  • Arbetsplatsanmälan vid tillfälliga arbeten över 200 timmar
  • Anlitande av underentreprenörer eller bemanningsföretag

Vi vill med denna text informera om vilka bestämmelser som gäller och vad ni ska göra för att inte bryta mot avtalet (och riskera skadeståndsansvar). 

Arbetsplatsanmälan vid tillfälligt arbete överstigande 200 timmar
Av Plåt- och ventilationsavtalet §11 punkten 1 a (sid 45 i avtalet) framgår att en skriftlig arbetsplatsanmälan ska sändas in till den lokala arbetstagarorganisationen om arbeten på tillfällig arbetsplats beräknas pågå mer än 200 timmar. En kopia på arbetsplatsanmälan ska även sändas till skyddsombud eller kontaktombud om sådant utsetts.

Plåt & Ventföretagen uppmanar er att omedelbart följa bestämmelsen och anmäla tillfälliga arbetsplatser. Bestämmelsen är otydlig till sin lydelse och innehåller ingen förklaring vad som avses med tillfälliga arbetsplatser eller till vilken Byggnads region en anmälan ska göras (där företaget har sitt säte eller där den tillfälliga arbetsplatsen är belägen).

Vår rekommendation är att vid tillfälliga arbeten på mer än 200 timmar skicka en arbetsplatsanmälan till Byggnads region där företaget har sitt säte. Av anmälan bör framgå

  • ert företagsnamn,
  • ert organisationsnummer samt
  • adressen på den tillfälliga arbetsplatsen

Informationen, som lämpligen lämnas i ett e-mail, kan sändas till den infoadress Byggnads region använder. En kopia på denna arbetsplatsanmälan ska även sändas till skyddsombud eller kontaktombud om sådant utsetts.

Här hittar du en mall för arbetsplatsanmälan.

Upprätta UE-förteckning
En arbetsgivare som vill anlita någon för arbete som omfattas av det egna avtalsområdet (i vårt fall Plåt- & ventilationsavtalet eller Tjänstemannavtalet) utan att anställa måste enligt bestämmelserna i 38 § MBL förhandla det tilltänkta arbetet med den fackliga organisationen.

Enligt en överenskommelse i Plåt- & ventilationsavtalet (se bilaga 4, sid 62 i avtalet) kan du dock slippa förhandla om du istället skickar in en underentreprenörsförteckning, innehållandes uppgifter på de underentreprenörer som kan bli aktuella att anlita, till din lokala arbetstagarorganisation (Byggnads region).

Byggnads har på senare tid uppmärksammat ett antal företag på bestämmelsen och då krävt skadestånd för brott mot kollektivavtalet eftersom de vare sig inkommit med en UE-förteckning eller kallat till förhandling enligt 38 § MBL. Det kan också vara bra att känna till att Byggnads är av uppfattningen att anlitande av inhyrning samt bemanningsföretag inte kan hanteras genom det förenklade förfarandet, utan skall föregås av förhandling enligt 38 § MBL.

Plåt & Ventföretagen har tagit fram en blankett för underentreprenörsförteckning som finns här.

Observera att arbeten inom exempelvis el eller snickeri inte omfattas av våra avtalsområden och därför vare sig behöver förhandlas eller anmälas på UE-förteckning.

Frågor? Kontakta gärna Anita Hagelin eller Hans Eriksson på Plåt & Ventföretagen, telefon 08-762 75 85.