2021-02-04

Arbetsrätt och snökaos

Med anledning av det snökaos som råder i stora delar av landet och den påverkan det får på transporter, leveranser och möjlighet att förflytta sig aktualiseras frågeställningen om den arbetsrättsliga konsekvensen av att anställda inte kan ta sig till arbetet eller att arbetsgivaren inte kan erbjuda något arbete på grund av exempelvis uteblivna leveranser.

Har den anställde rätt till lön vid frånvaro p.g.a. resekaoset?
Den huvudsakliga innebörden av anställningsavtalet är att arbetsgivaren ska utge lön och att arbetstagaren ska stå till arbetsgivarens förfogande och utföra arbete. Varken arbetsgivaren eller arbetstagaren kan sägas ”stå risken” för sådana oförutsedda händelser som snöoväder. Avgörande är om den anställde står till arbetsgivarens förfogande eller inte. En anställd som är frånvarande från arbetet till följd av rådande resekaos har alltså inte rätt till lön, utan frånvaron medför löneavdrag. Den anställde och arbetsgivaren kan naturligtvis komma överens om att kvitta frånvaron mot innestående tid på flextidskontot eller att tiden jobbas in på annat sätt.

Har den anställde rätt till lön om arbetsgivaren inte kan erbjuda arbete?
Situationer kan även uppstå då något arbete på grund av snöovädret inte kan erbjudas den anställda. Exempelvis kan tänkas att detta beror på uteblivna leveranser av material. På samma sätt som ovan är det avgörande om den anställde står till arbetsgivarens förfogande eller inte. Om så är fallet har denne rätt till lön även för det fall något arbete inte finns att erbjuda.

Kan permittering användas?
Permittering kan aktualiseras om snöovädret får en längre varaktighet. Med permittering förstås att arbetsgivaren, p.g.a. exempelvis driftstörning inte tillhandahåller något arbete och befriar den anställde från närvaroskyldighet, utan att anställningen upphör. Enligt Plåt- och Ventilationsavtalet ska i sådant fall avtalets lägsta lön utgå till den permitterade. Permitteringen ska föregås av MBL-förhandling.

I tjänstemannaavtalet finns inga bestämmelser om permittering (som i detta sammanhang alltså inte ska förväxlas med permittering för korttidsarbete- det är en annan sak!). Permittering av tjänstemän kan enligt praxis inte ensidigt vidtas från arbetsgivarens sida.