2020-02-20

Årets lönerevision för Ledarna och Sveriges Ingenjörer startar nu!

Löneavtalen som Plåt & Ventföretagen har med såväl Ledarna som Sveriges Ingenjörer är så kallade processlöneavtal. De bygger på att lönen revideras årligen efter samtal mellan medarbetaren och chefen. Om man inte kommit överens om annat lokalt på företaget ska den nya lönen gälla från och med
1 april.

Nu är det dags att sätta igång årets lönerevision för de tjänstemän som är medlemmar i Ledarna och Sveriges Ingenjörer.

Löneavtalen med Ledarna och Sveriges Ingenjörer är lite speciella i så måtto att de är sifferlösa. Eftersom de är sifferlösa är de inte beroende av vilka nivåer som parterna kommer överens om i avtalsrörelsen.

Lönerevisionen går på dessa avtalsområden till på det vis som fastställs i Tjänstemannaavtalets bilaga 1 (Ledaravtalet) och bilaga 3* (Löneavtal Sveriges Ingenjörer).

*Avtalstexten i det tryckta tjänstemannaavtalet har blivit fel avseende Löneavtalet för Sveriges Ingenjörer. Den korrekta texten ska vara enligt nedan:
5. Revisionstidpunkt

Löneprocessen ska bedrivas skyndsamt. Lönerevisionstidpunkt enligt detta avtal är 1 april, om inte annat överenskommits skriftligen mellan de lokala parterna.

I det fall ny lön inte utgår vid revisionstidpunkten ska, utöver lön, även andra utbetalda ersättningar och gjorda avdrag omräknas retroaktivt från 1 april eller annat överenskommet datum.

Lönerevisionen för medlemmar i Unionen
Lönerevisionsdatum för Unionens traditionella löneavtal, bilaga 2 i tjänstemannaavtalet, är den 1 maj. Avvakta med denna lönerevision till dess det nya avtalet är färdigförhandlat och Plåt & Ventföretagen gått ut med besked om nivå.

Lönerevision Plåt- och ventilationsavtalet
Lönerevisionsdatum för Plåt- och Ventilationsavtalet är den 1 maj. Avvakta med denna lönerevision till dess det nya avtalet är färdigförhandlat och Plåt & Ventföretagen gått ut med besked om nivå.