2020-03-02

Coronaviruset – Vad gäller för dig som arbetsgivare?

Coronaviruset sprids just nu över världen och flera europeiska länder är drabbade. Plåt & Ventföretagens chefsjurist Anita Hagelin har listat ett antal saker som kan vara bra att känna till för dig som arbetsgivare. Sist i artikeln listas också viktiga myndigheter och aktörer samt deras ansvarsområden.

Hur bör arbetsgivaren arbeta med frågor kopplade till coronaviruset?
Arbetsgivarens arbete går framför allt ut på att, inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet, kontinuerligt vidta riskbedömningar som syftar till att arbetstagarna inte ska utsättas för hälsorisker kopplade till arbetet. Om arbetsgivaren vid dessa riskbedömningar identifierar risker ska dessa hanteras omedelbart. Ett exempel kan vara att skjuta på en tjänsteresa till ett område som är drabbat av coronavirus. 

Vilka arbetsrättsliga regler gäller?
I huvudsak är det regelverk som gäller vid andra typer av sjukdomar tillämpliga, exempelvis arbetsmiljölagen och sjuklönelagen. Eftersom coronaviruset är klassat som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom gäller dessutom att en arbetstagare i vissa fall kan ha rätt till smittbärarpenning. Information om smittbärarpenning hittar du här på Försäkringskassans hemsida. Arbetstagare som har rätt till smittbärarpenning ska, baserat på läkarbeslut, avhålla sig från arbete.

Vad bör arbetsgivaren ge för råd till sina arbetstagare?
Arbetsgivaren kan rent allmänt ge rådet att arbetstagarna bör hålla sig väl informerade rörande utvecklingen och också hänvisa till var samhällets information finns tillgänglig.

Arbetsgivaren kan också informera om att smittskyddslagen innehåller bestämmelser som innebär att den som vet eller har anledning att misstänka att denne bär på en smittsam sjukdom är skyldig att medverka till att förhindra spridning av sjukdomen samt att utan dröjsmål söka läkare. En första kontakt med sjukvården bör ske per telefon (Vårdguiden, telefonnummer 1177).

Arbetsgivaren kan också uppmana arbetstagarna att dessutom omedelbart ta kontakt med sjukvården, i första hand per telefon, om denne har feber, hosta eller andningsbesvär och varit på resa under de senaste 14 dagarna till ett område som är drabbat av coronaviruset, eller om denne under de senaste 14 dagarna varit i kontakt med någon som har coronavirus.

Vad gäller i samband med tjänsteresa?
Arbetsgivaren ska göra riskbedömningar rörande pågående och kommande tjänsteresor. I förekommande fall – det vill säga om beaktansvärda risker identifierats – kan tjänsteresor avbrytas, inställas eller skjutas upp. Vid tjänsteresor utomlands ska information och rekommendationer från UD beaktas.

Kan arbetsgivaren besluta att arbetstagare ska arbeta hemifrån om det finns en oro för smitta?
På tjänstemannasidan är det naturligt att i dialog med tjänstemannen komma överens om hemarbete. Arbetsrättsligt sett kan arbetsgivaren normalt sett beordra en tjänsteman att arbeta hemifrån under en kortare tid, exempelvis 14 dagar. Arbetsgivaren bör tydligt motivera beslutet så att det inte råder någon tvekan om arbetsgivarens skäl. Vid arbetsgivarens beslut om hemarbete föreligger en rätt till lön.

Kan arbetsgivaren, när hemarbete inte fungerar, arbetsbefria arbetstagare med anledning av coronaviruset?
I första hand bör arbetsgivaren uppmana arbetstagarna att ta kontakt med sjukvården om det finns en risk för att arbetstagaren kan ha blivit exponerad av coronavirus. Det kan som sagts finnas en rätt till smittbärarpenning och då ska arbetstagaren, baserat på läkarbeslut, avhålla sig från arbete.

Därutöver kan ett lämpligt förhållningssätt vara att i samverkan med skyddsombud och fackliga parter komma överens om arbetsbefrielse med lön.

Arbetsgivaren ska basera ett beslut om arbetsbefrielse med lön på tillgänglig information hos myndigheter, främst Folkhälsomyndigheten, samt på en riskbedömning. Personalens befogade oro behöver beaktas.

Vad gäller om en arbetstagare grund av coronaviruset inte kan resa hem från en semesterresa i utlandet?
Arbetstagare som är förhindrade från att ta sig till jobbet på grund av omständigheter som inte beror på arbetsgivaren, exempelvis på grund av beslut om karantän, har generellt sett inte rätt till lön. Det blir emellertid normalt sett inte fråga om att betrakta frånvaron som olovlig.  

Vad gäller entreprenadrättsligt?
Enligt byggbranschens standardavtal AB 04, ABT 06, AB-U 07 och ABT-U 07 har entreprenören rätt till tidsförlängning vid myndighetsbeslut som medför begränsning av arbetskraft. Rätt till tidsförlängning finns också om epidemi bryter ut. Kontakta entreprenadjuristen Johan Edward om du har några frågor om tidsförlängning och hinder via e-post: johan.edward@pvforetagen.se.

Arbetslivets ansvarsområden

  • Arbetsgivaren har ett ansvar enligt arbetsmiljölagen för arbetsmiljön och hälsan hos arbetstagarna när det finns ett samband med arbetsgivarens verksamhet eller arbetstagarens arbete. Arbetsgivarens ansvar beträffande coronaviruset skiljer sig inte från vad som gäller i andra motsvarande situationer avseende andra sjukdomar. Det innebär att arbetsgivaren ska hantera frågor kopplade till coronaviruset i sitt systematiska arbetsmiljöarbete.
  • Arbetsmiljöverket
    Arbetsmiljöverkets information och föreskrifter avseende coronaviruset och andra smittämnen hittar du här på deras hemsida.