2019-05-08

Förbundskongress – vad är det?

Kongressen är Plåt & Ventföretagens högsta beslutande organ. Vi skulle lika gärna kunna kalla det förbundets årsmöte. Alla föreningar har ju årsmöten där man väljer styrelse för den kommande perioden och där man också granskar den avgående styrelsens arbete och finansiella åtgärder under det gångna året. Ett årsmöte eller en kongress ska också lägga riktlinjer för styrelsens och personalens arbete under det kommande året. Alla medlemmar, såväl aktiva som passiva är, välkomna till kongressen och att delta i de debatter som förekommer.

När det gäller röstningen om vilka beslut som skall tas då är det kongressombuden som har rösträtten. Kongressombuden väljs på lokalföreningarnas årsmöte. Det är via lokalföreningarna som medlemmarna styr över förbundets verksamhet. Har du en idé eller ett förslag som du tycker att vi borde kunna genomföra i branschen, så ta upp det i din lokalförening. Föreningen kan då besluta om att lägga ditt förslag som en motion till kongressen. Lokalföreningarna, inte den enskilde medlemmen, har nämligen motionsrätten till kongressen.

LITEN KONGRESSORDSLISTA

På såväl föreningsmöte som i riksdagen används ord som de flesta känner igen, men som man kanske inte använder sig av i vardagsspråket. Nedan följer en lista på sådana uttryck och vad som menas med dem.

AJOURNERING
Betyder att man tillfälligt avbryter förhandlingarna, exempelvis för överläggningar ombuden emellan.

ACKLAMATION
Ljudligt och (nästan) enhälligt bifall som gör omröstning överflödig.

ANTAGANDE (BIFALL)
Att anta en motion är att säga ja till motionen och betyder att kongressen beslutar enligt det som motionären föreslår.

AVSLAG
Är motsatsen till ett antagande. Om kongressen finner att motionärens önskan redan är genomförd eller om man vill arbeta på ett annat sätt med den fråga motionen tar upp.

BEREDA ETT ÄRENDE
Ibland behöver en motion beredas innan den kommer upp för beslut. Att bereda ett ärende, till exempel en motion innebär att deltagarna i berednings- eller ekonomiutskottet behandlar ärendet, det vill säga utreder innebörd och konsekvenser inför beslutet. Utskotten förslår sedan kongressen att anta eller avslå ärenden/motionen. Det är kongressombuden som bestämmer om motionen ska utskottsbehandlas före den går till omröstning.

BORDLÄGGNING
Innebär att kongressen skjuter upp beslutet till nästa förbundskongress.

ENTLEDIGA
Att bevilja avsked.

FÖREDRAGNINGSLISTA/DAGORDNING
En numrerad lista som innehåller alla de ärenden som ska behandlas på kongressen. Dagordningen godkänns och kan därefter inte ändras.

JUSTERING
Vid kongressen utses justerare som ska justera protokollet. Justerarna attesterar det färdiga protokollet för att intyga att detta korrekt berättar vad som skedde på kongressen.

JÄV
När något av ombuden är personligen berörd av ett ärende. Ett ombud som har jäv deltar inte i omröstningen och i vissa fall får han/hon inte vara närvarande när det ärendet behandlas.

MOTION
Ett förslag till kongressen från en lokalförening. Förslaget ska vara så konkret att man kan anta eller avslå motionen i sin helhet. Detta innebär att det inte går att anta eller avslå delar av motionen. Även vid ett avslag kan uppdrag ges att verka för motionens riktning. Motioner ska vara förbundsstyrelsen tillhanda minst 45 dagar innan kongressen.

PARENTATION
Minnestal över avliden. En tyst minut.

PROPOSITION
Förslag om beslut från styrelsen till kongressen.

PROTOKOLL
En redovisning av vilka beslut som togs vid kongressen. I protokollet står även vilka andra förslag som fanns och hur omröstningarna utföll, vilka ombud som har varit med i beslutet och vilka som har reserverat sig.

RESERVATION
En reservation innebär att ombud anmäler att han/hon är mot det beslut som kongressen fattat. En reservation tas med i protokollet.

RÖSTKORT (DELAS UT TILL OMBUD)
Röstkort för ombud vid kongress respektive branschföreningarna delas ut till de som är valda till ombud för kongress/stämmor. I år kommer ombuden att rösta på digital väg, via sina mobiltelefoner.

RÖSTLÄNGD – NÄRVAROFÖRTECKNING
Registreringen i samband med incheckningen är avsedd att användas som närvaroförteckning/röstlängd, dels för kongressprotokollet, dels för att vi senare ska kunna verkställa resefördelningen.

RÖSTNING
Ordförande lyssnar efter vilket alternativ som församlingen gillar och avgör vilket alternativ som vann. Därefter kan vem som helst begära votering innan klubban faller.

VALBEREDNING
Väljs på kongressen för att till nästa kongress ta fram förslag på valbara personer. Valberedningen ska bestå av sju personer som när de väljs ska vara valda kongressombud.

VOTERING
Innebär rösträkning genom att varje ombud räcker upp sitt röstkort och dessa räknas av rösträknarna. I första hand röstar ombuden genom att ropa ja till det förslag man stödjer.