2020-08-21

Utstationerad arbetskraft ska ha samma lön som svensk

Den 30 juli började nya regler gälla som ger utländsk arbetskraft i Sverige fler rättigheter. Reglerna gör att facket från och med nu kan vidta stridsåtgärder för att utländska arbetstagare som är utsända till Sverige ska få samma lön som gäller enligt villkoren i ett svenskt kollektivavtal, det vill säga som för svenska arbetare.

Över 40 000 utländska arbetstagare jobbade i Sverige, utsända av utländska företag, förra året enligt Arbetsmiljöverkets register, där arbetsgivare måste registrera sina anställda. Hälften jobbade i byggsektorn, alltså cirka 20 000.

Den 30 juli infördes nya regler för den här gruppen. Reglerna går ut på att facket ska kunna förhandla upp lönerna till samma nivå som svenska arbetstagare har. Reglerna gäller i de flesta fall även bemanningsföretag med säte i annat EU-land, som hyr ut arbetskraft till svenska företag.

Förut kunde facken bara kräva minimilön, i förhandling om lönenivån för utländsk arbetskraft.

Utstationering innebär att en arbetsgivare skickar ut en anställd på ett tillfälligt jobb i ett annat land. Reglerna gäller även bemanningsföretag med huvudkontor i ett annat EU-land.

Även för resa, kost och logi
Stridsåtgärder ska också kunna vidtas för att de utländska utstationerade arbetstagarna ska även få kollektivavtalsvillkor när det gäller ersättning för utgifter för resa, kost och logi om arbetsgivaren skickar arbetstagaren till en ny arbetsplats i Sverige.

Facket kan dock inte ta till stridsåtgärder för att arbetsgivaren ska följa reglerna i kollektivavtalet om bland annat traktamente för resan från hemlandet.

Särskilda regler vid långvarig utstationering
De som jobbat i Sverige i mer än 12 månader får utökade rättigheter. De har rätt till nästan alla arbets- och anställningsvillkor (här undantas bara formkraven för ingående/uppsägning av anställning, regler om konkurrensklausuler och om kompletterande tjänstepension) som gäller för anställda i Sverige. Tiden räknas samman om flera arbetstagare avlöser varandra och gör samma arbetsuppgifter i samma projekt.

Arbetsgivaren måste informera den anställde om 12-månadersregeln, för att den personen ska kunna kräva sin rätt.

Arbetsgivaren kan dock skjuta upp tidsgränsen till 18 månader.

Särskild informationsskyldighet om likabehandlingsprincipen vid utstationering av uthyrd arbetstagare
I uthyrningslagen har nya regler (12 a, 12 b och 14 a §§) införts om informationsskyldighet för kundföretag i förhållande till bemanningsföretag vid utstationering.

De nya reglerna innebär att ett kundföretag ska informera ett bemanningsföretag, som utstationerar arbetstagare i Sverige, om de grundläggande arbets- och anställningsvillkor som skulle ha gällt om arbetstagarna hade anställts direkt av kundföretaget för samma arbete. Sådan information ska lämnas när och i den utsträckning som information begärs av bemanningsföretaget.

Även ett kundföretag, som avser att sända en inhyrd arbetstagare till ett annat land inom EES-området eller Schweiz, ska informera bemanningsföretaget om åtgärden (dvs. att arbetstagaren ska sändas till ett annat land). Den här informationen ska lämnas senast tio dagar innan arbetet i det andra landet ska påbörjas.

Kundföretagets ovannämnda informationsskyldighet är skadeståndssanktionerad.

Bakgrunden
Bakgrunden till de skärpta reglerna är ett antal EU-direktiv, som kräver att Sverige ska ändra sina lagar i enlighet med EU:s regelverk.

F-skattare i byggbranschen från EU-länder som inte är registrerade som utstationerade, berörs inte av förändringen.

Arbetare från EU-länder som fått en anställning i ett svenskt byggföretag med säte i Sverige, omfattas inte av några särskilda regler enligt ovanstående, utan då måste kollektivavtalsbundna arbetsgivare följa avtalet i vanlig ordning.