2021-10-06

Ny metodbeskrivning för mätning av radon

Radon är en radioaktiv gas som förekommer naturligt i marken och i grundvattnet. Markradon är den vanligaste källan till radon i inomhusluft och också den som kan ge högst radonhalt. Radon finns även i byggnadsmaterialet blåbetong som producerades fram till 1975. Arbetsgivare är skyldiga att känna till radonhalten på arbetsplatsen och nu har Strålsäkerhetsmyndigheten publicerat en ny metodbeskrivning för mätning av radon på arbetsplatser. Den nya metodbeskrivningen kommer att förbättra möjligheterna att bestämma radonhalten på ett noggrant sätt.

Radonexponering är näst efter rökning den vanligaste orsaken till lungcancer i Sverige. Det är därför viktigt att kontrollera radonhalten i såväl bostäder som på arbetsplatser och sätta in åtgärder för att sänka radonhalten om denna ligger över referensnivån som är 200 Bq/m3. Det finns väl etablerade metoder att sänka radonhalten i lokaler om så skulle behövas.

Läs mer på Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida