2021-02-26

Nya bestämmelser om Tjänstemannaavtalets tillämpning efter att tjänstemannen fyllt 65 år

Från och med den 1 mars 2021 gäller följande för tjänstemän anställda i Plåt & Ventföretagens medlemsföretag:

För tjänsteman som uppnått 68 års ålder eller anställs i företaget efter det att gällande ordinarie pensionsålder uppnåtts enligt ITP planen gäller Tjänstemannaavtalet om inte arbetsgivaren och tjänstemannen kommit överens om annat.

Detta betyder att man kan komma överens om helt andra villkor än Tjänstemannaavtalet stadgar eller att avtalet inte ska gälla alls. En inskränkning finns dock, den avser uppsägningstiden vid uppnådd pensionsålder och kommer att återfinnas i § 13 mom 3:4 i det nya avtalet:

Uppsägningstiden vid uppnådd pensionsålder
Om arbetsgivaren eller tjänstemannen vill avsluta en tillsvidareanställning vid utgången av den månad då tjänstemannen uppnår den ålder som anges i § 32 a LAS eller senare ska arbetsgivaren eller tjänstemannen lämna underrättelse om detta minst en månad i förväg. Anställningen avslutas då en månad efter att underrättelse lämnats, dock tidigast vid utgången av den månad då tjänstemannen uppnår den ålder som anges i § 32 a LAS.

Vad gäller för de anställningar som ingåtts före den 1 mars 2021?
Överenskommelser, som under perioden 2013-05-02 till 2021-03-01 tecknats utifrån den lydelse Tjänstmannaavtalet hade tidigare äger fortsatt giltighet under förutsättning att tjänstemannen vid tidpunkten för överenskommelsen fyllt 67 år eller vid anställningstillfället uppnått den för honom gällande pensionsåldern enligt ITP-planen.