2019-01-21

Avgiftssänkningar för Svenskt Näringslivs medlemsföretag samt andra förändringar i omställningsavtalen

Svenskt Näringsliv och LO har ingått avtal om förändringar i avtalet om omställningsförsäkring för arbetare. Vidare har Svenskt Näringsliv och PTK ingått avtal om förändringar i omställningsavtalet för tjänstemän.

Avtalen innebär för 2019 bl.a. att för medlemsföretagen i Svenskt Näringsliv blir avgiften till TRR noll och avgiften till TSL/AGB 0,0773 procent av lönesumman.

Sammanfattningsvis får medlemsföretagen i Svenskt Näringsliv 2019 en avgiftssänkning på totalt 0,5227 procent av lönesumman.

Avtalet om omställningsförsäkring mellan Svenskt Näringsliv och LO
Svenskt Näringsliv och LO har kommit överens om dels en nedsättning av avgiften till omställningsförsäkringen, både avseende AGB-försäkringen och Trygghetsfonden TSL (TSL), dels en höjning av beloppen i AGB-försäkringen.

Parterna har kommit överens om att för 2019 ska avgiften till AGB-försäkringen vara noll och avgiften till TSL ska vara 0,0773 procent. Den totala avgiften till omställningsförsäkringen för 2019 sänks således från 0,30 till 0,0773 procent på lönesumman, alltså en besparing för medlemsföretagen i Svenskt Näringsliv på 0,2227 procent. På avgiften 0,0773 tillkommer moms med 25 procent.

Parterna har samtidigt kommit överens om att höja beloppen i AGB-försäkringen med 2,5 procent. Grundbeloppet för 2019 blir 35 736 kr och tilläggsbeloppet 1 476 kr.

Omställningsavtalet mellan Svenskt Näringsliv och PTK
Svenskt Näringsliv och PTK har enats om en ordning för nedsättning av avgift, ett återinförande av möjligheten för TRR att stötta tjänstemän som behöver något längre studier för att få nytt arbete (TRR studieersättning) samt en möjlighet för tjänstemän som sagts upp på grund av sjukdom att få TRR:s stöd i omställning till nytt arbete och erhålla AGE-ersättning.

Den avtalad nedsättningen av avgiften uppgår till 0,3 procent av lönesumman i anslutet företag. Nedsättningen av avgiften ska kvarstå så länge TRR:s kapitalbehov är betryggande uppfyllt.

Regler för ikraftträdande och fakturering
Överenskommelserna tillämpas med verkan från och med den 1 januari 2019.

På Foras första fakturering i februari månad kommer avgiften till TRR för medlemsföretagen i Svenskt Näringsliv troligtvis att vara upptagen. Denna avgift kommer i sådant fall att krediteras på fakturan i april månad.

TRR studieersättning kan beviljas från och med den 1 januari 2019 för tjänstemän som är i omställningsstöd och som uppfyller de villkor som anges i överenskommelsen vid studiestart.

För tjänstemän som sagts upp på grund av sjukdom eller träffat överenskommelse om anställningens upphörande på den grunden tillämpas reglerna om tjänstemannen efter den 1 januari 2019 accepterat att inte driva talan om ogiltighet eller skadestånd på grund av uppsägningen eller träffat nyss nämnd överenskommelse.

Ytterligare information kan lämnas av Finfa – Försäkringsinformation för arbetsgivare, 010-45 53 800. Se även www.finfa.se