Taksäkerhetsanordningar

Kursen Sakkunnig i taksäkerhet ger viktiga kunskaper för arbetsgivare och anställda som monterar taksäkerhetsanordningar eller utför yrkesverksamhet på tak, för arkitekter och projektörer som projekterar för taksäkerhet samt för fastighetsägare. Kursen bygger på branschstandarden för takarbete. Läs mer på www.taksakerhet.se. Vi ser gärna att våra lokalföreningar aktivt samverkar för att få ihop intresserade företag, så vi kan hjälpa er att arrangera denna kurs i er region.

Kursinnehåll

Branschstandard för taksäkerhet, relevanta lagar och föreskrifter, byggregler, AMA-Hus, rutiner och administration vid kontroll av skyddsanordningar på tak samt standarder för taksäkerhetsprodukter. Gruppövningar i riskanalys i med redovisning och diskussion. Praktiska övningar med taksäkerhetsprodukter.

Våren 2015 lanserade Taksäkerhetskommittén (TSK) den nya branschstandarden för takarbete, för att höja säkerheten för de yrkesgrupper som har taket som sin arbetsplats. Standarden redovisar bland annat minimikrav på anordningar och föreslår metoder som gör det möjligt att vara kontinuerligt säkrad vid förflyttning och arbete på tak.

Branschstandarden tydliggör säkerhetsfrågor och anger krav för tillträde via vind, markstege, glidskydd, skyddsräcken på tak, snörasskydd, förankringsanordningar för personligt fallskydd, arbetsplattformar på skorsten etc. Kursen kommer att beröra kompletteringsbehov av taksäkerhet på befintliga tak och krav på taksäkerhet på nya tak. Den kommer även att beröra säkerställande av tak (riskanalys), som krävs av t.ex. arbetsgivare inför kommande arbeten.

Sakkunnig i taksäkerhet

När deltagaren genomgått utbildningen med full närvaro anses de sakkunniga.
De personer som blir sakkunniga erhåller Sakkunnighetsbevis och plastkort samt blir registrerade på TSK:s hemsida tillsammans med uppgift om det företag där de arbetar. Detta ger trovärdighet gentemot fastighetsägare och byggnadsnämnder vid besiktningar av taksäkerhetsanordningar.

Kursen i Taksäkerhetsanordningar genomförs av Plåt & Ventföretagen på uppdrag av TSK.

Läs mer på TSK:s sida www.taksakerhet.se