Endast för medlemmar i Plåt & Ventföretagen

Kollektivavtal för arbetare och tjänstemän - Grundkurs

Detta är en kurs för den som vill stärka sina kunskaper om villkoren i Plåt- och Ventilationsavtalet och Tjänstemannaavtalet. Vi varvar kortare genomgångar av de viktigaste avtalsreglerna och relevanta fallfrågor från verkligheten med frågor där vi tar upp de problem som man kan ställas inför. Tyngdpunkten ligger på att sätta in reglerna i ett praktiskt sammanhang och visa hur reglerna påverkar vilka beslut som kan och bör fattas i olika sammanhang.

Program

Kaffe serveras från kl 08.30.

09.00  Inledning, presentation, vilka frågor vill deltagarna ha besvarade

09.40  Presentation av innehåll samt förtydligande av vissa  begrepp

 - vad är kollektivavtalet?

 - vad menas med parter?

 - vad innebär förhandlingsskyldighet enl. MBL?

10.00-10.15  Hur hittar man i avtalet?

10.25-11.00  § 2 Arbetstidsregler inkl. bestämmelserna om arbetstidsförkortning.

11.00-12.00  § 7 Reseregler

12.00-12.45  Lunch

12.45-13.15  Anlitande av UE, bilaga 4 och bilaga 5

13.20-14.00  § 3, 4 och 5 Löneformer och Lönenivåer

14.10-14.30  Överenskommelse om anställningsskydd, ÖLAS

14.30-14.45  Kaffe

14.45-15.00  Övenskommelse om anställningsskydd, ÖLAS forts.

15.00-15:30  § 9 Semesterregler

15.30-16.00  Allmän frågestund samt information om vilken hjälp och stöd medlemsföretagen kan få från Plåt & Ventföretagen (blanketter, rådgivning och förhandlingshjälp)

De angivna tiderna för respektive pass är cirkatider. Visar det sig att någon fråga kräver större utrymme anpassar vi schemat efter det.

Målgrupp:
Chefer, administratörer, personalhandläggare, lönehandläggare och övriga som hanterar Plåt & Ventilationsavtalet för arbetsgivarens räkning.

Förkunskap:
Inga förkunskaper krävs.

Kursens upplägg:
Lärarledd undervisning där utrymme ges för grupparbeten, diskussioner och frågeställningar från deltagarna.