Endast för medlemmar i Plåt & Ventföretagen

Från redovisningsekonom till styrekonom - WEBBUTBILDNING

För plåtslageri- och ventilationsföretagens ekonomer har vi tagit fram en utbildning för att öka kunskaperna i ekonomistyrning, för att ännu bättre kunna bidra till företagets lönsamhet. En uppföljning av Lönsamt företagande och Effektiv projektledning, anpassat för företagens ekonomer. Men, självklart också för företagsledare som vill fördjupa sina kunskaper i ekonomistyrning.

Utbildningen omfattar hur vi går hela vägen från affärsidé och organisation, via omkostnadstal och projektkalkyl till marginal, uppföljning, kassaflöde samt resultat- och balansräkningen.

Följande frågor behandlas under denna kurs:

 • Företagets affärsidé
  Vi börjar med att titta på företagets affärsidé. Vad är det som motiverar företagets existens och vad är målet med verksamheten?

 • Vem gör och ansvarar för vad i företaget?
  Vi tittar på företagets organisation, där olika personer utför och ansvarar för olika arbetsuppgifter. I detta sammanhang kommer vi självklart fokusera på ekonomens ansvarsområde.

 • Resultaträkningen, en sammanställning av resultatkonton i bokföring
  Resultaträkningen är som en sammanställning av samtliga intäkter och kostnader under en viss period, oftast årsvis. Syftet med rapporten är att den skall ge en tydlig bild över företagets utförda tjänster och förbrukade resurser samt vilket resultat som genererats. Vi kommer inte bara titta på resultaträkningens innehåll utan kommer även behandla dess olika poster, resultatmått och nyckeltal. Allt för att uppnå en optiamal styrning och underlätta arbetet för företagets ekonomi.

 • Balansräkningen, varifrån har vi fått våra pengar och vart tar de vägen?
  Till skillnad från resultaträkningen, som ger en summering av resultatet kan vi likna balansräkningen vid en stillbild av var våra pengar befinner sig och varifrån vi fått dem. Vi kommer att behandla syftet med och innebörden av en balansräkning.

 • Hur blir resultatet?
  Vi upprättar en budget för planeringsåret. Frågor som här kräver svar är, hur utvecklas vår försäljning, personalkostnader och övriga kostnader samt rutiner för uppföljning av budgeten. Vi tittar på kritiska faktorer som ligger i budgetens utformning.

 • Om planering och uppföljning
  Vi pratar om praktiska rutiner för uppföljning och hur redovisningen är upplagd så att resultatet kan jämföras mot planer och budget. Under denna rubrik kommer vi också fördjupa oss i målstyrningsarbetet och ekonomifunktionens viktiga roll som både styrande och konttrollerande. Ofta, en fråga om information till och från projekt- och arbetsledare där missförstånd eller rena felaktigheter kan uppstå.

 • Kontantflödet, ett gemensamt ansvar för alla i företaget
  Räcker pengarna? Ett företag kan göra vinst och ändå vara utan pengar och man kan göra förlust och ändå ha gott om pengar. Vi kommer att belysa hur ett företag kontiluerligt måste planera, styra och jämföra så att man i tid kan skaffa fram pengar om förändringar sker mot budget. Att ha kontroll över kontatflödet är en angelägenhet för företagets ekonom, men ställer också krav på övriga medarbetare i företaget.

 • Sammanfattning
  Vi behandlar hur företaget genom gemensamma insatser kan sänka företagets kostnader, förbättra kassaflödet, målstyrningsarbetet och ekonomifunktionens viktiga roll både som styrande och kontrollerande funktion.