Entreprenadindex

Entreprenadindex för husbyggnad och anläggning är ett index för kostnadsreglering av byggentreprenader som omfattar drygt 200 olika indexserier. Dessa är indelade i huvud-, under- och basgrupper.

Entreprenadindex avser att mäta kostnadsutvecklingen för entreprenörens kostnader utan hänsyn till produktivitetsutveckling och löneglidning. En förutsättning för att tillämpa Entreprenadindex är att parterna åberopat det i sitt avtal.

Tillämpningsregler m.m. finns att läsa på Entreprenadindexs webbplats.

Plåt & Ventföretagen sammanställer månadsvis relevanta indexserier i beräkningsmallar för att underlätta medlemsföretagens hantering av kostnadsregleringar på entreprenader där Entreprenadindex tillämpas.

Mallen Entreprenadindex används vid normala indexberäkningar där både bas- och utförandemånad har littravärden enligt nya (2011) Entreprenadindex.