Entreprenadindex

Entreprenadindex för husbyggnad och anläggning är ett index för kostnadsreglering av byggentreprenader som omfattar drygt 200 olika indexserier. Dessa är indelade i huvud-, under- och basgrupper.

Entreprenadindex avser att mäta kostnadsutvecklingen för entreprenörens kostnader utan hänsyn till produktivitetsutveckling och löneglidning. En förutsättning för att tillämpa Entreprenadindex är att parterna åberopat det i sitt avtal.

Plåt & Ventföretagen sammanställer månadsvis relevanta indexserier i beräkningsmallar för att underlätta medlemsföretagens hantering av kostnadsregleringar på entreprenader där Entreprenadindex tillämpas.

Mallen Entreprenadindex används vid normala indexberäkningar där både bas- och utförandemånad har littravärden enligt nya (2011) Entreprenadindex.

Tillämpningsregler m.m. finns att läsa på Entreprenadindexs webbplats.

På kort tid har materialpriser ökat kraftigt och många leverantörer har också aviserat om framtida prisökningar. Nedan följer råd hur prisökningar kan hanteras genom entreprenadavtalet.

Avtala om Entreprenadindex
Entreprenadindex fastställs av Statiska centralbyrån och är ett index för kostnadsreglering av byggentreprenader. När Entreprenadindex tillämpas sker vid faktureringstillfället en reglering av priset genom att värdet för en basmånad jämförs med värdet då arbetet utförs. Genom Entreprenadindex beaktas prisökningar som sker under perioden från och med att anbud (offert) lämnas till och med dess att arbetet utförs.

För att priser ska regleras av Entreprenadindex måste parterna uttryckligen avtala om detta. En referens till Entreprenadindex ska tas in i både anbud (offert) och kontrakt. Nedan följer ett exempel på hur en referensklausul som avser ett arbete med ytbehandlad stålplåt kan formuleras:

Priserna är indexreglerade enligt ENTREPRENADINDEX. Reglering ska göras med littera 2031 (Ytbehandlad stålplåt) i ENTREPRENADINDEX. Månad då anbudet kom beställaren tillhanda är basmånad.

En referensklausul måste ange vilken littera (indexserie) som ska tillämpas. Exemplet ovan avser en entreprenad där ytbehandlad stålplåt är det huvudsakliga materialet. Andra exempel på littera som kan ha relevans för Plåt & Ventföretagens medlemmar är ”141 Ventilationsanläggningar”, ”2021 Smide”, ”2032 Kopparplåt”, ” 2033 Aluminiumplåt”, ”2034 Profilerad plåt”, ”2034 Profilerad plåt” och ”2041 Tak och tätskikt”.

Jämkning med stöd av AB 04 och ABT 06
Standardavtalen AB 04 och ABT 06 innehåller en regel om prisökningar. Regeln anger att ett avtalat pris ska ändras med hänsyn till kostnadsändringar som (i) beror på onormala materialprisförändringar, om kostnadsändringen (ii) varit oförutsebar och (iii) väsentligt påverkar hela kostnaden för entreprenaden.

Det är möjligt att de snabba materialprisökningar som skett och aviserats på senare tid kan medföra en jämkning med stöd av denna regel som finns i kapitel 6 § 3 i respektive standardavtal. Regeln kan då åberopas vid en omförhandling av redan avtalade fasta priser. Det saknas dock kända domstolsavgöranden där regeln prövats och vad som exakt utgör en väsentlig påverkan respektive en onormal förändring är tyvärr inte helt klart.

Om du har frågor om ovanstående ombeds du kontakta Johan Edward, johan.edward@pvforetagen.se, tel 08-762 75 94 eller Hans Eriksson, hans.eriksson@pvforetagen.se, tel 08-762 75 96.