Behandling av personuppgifter Skotta säkert

Nedan hittar du information om hur vi behandlar personuppgifter i samband med köp av Skotta säkert-kurs.

Allmänt
För de behandlingar som sker inom Plåt & Ventföretagens verksamhet är Plåt & Ventföretagen personuppgiftsansvarig.

I och med din anmälan till Skotta säkert behandlar vi ditt namn, ditt sexsiffriga personnummer, din adress och mejladress samt ditt telefonnummer.

Ändamål och rättslig grund
Vi behandlar dina personuppgifter för att på ett effektivt sätt kunna utfärda din Skotta säkert-licens. I viss utsträckning kan dina personuppgifter även komma att behandlas vid faktureringen av kursen, detta sker om du anger att du vill använda dem som referens alternativt att leveransadresseringen innehåller dina personuppgifter.

Den rättsliga grunden för behandlingen är att fullgöra det avtal som ingås med oss då du anmäler dig till kursen. I den mån personuppgifterna används i faktureringen är den rättsliga grunden för behandlingen av dessa personuppgifter uppfyllande av rättslig förpliktelse.

Tillgång och gallringstider
Dina personuppgifter kommer att hanteras av Plåt & Ventföretagens administrativa personal. Vidare kommer dina personuppgifter att, vid godkänt provresultat, skickas till Mix Grafiska AB (org.nr. 556826–0037) för att de ska kunna trycka och skicka ditt licenskort. Mix Grafiska AB är självständigt personuppgiftsansvarigt. När vi delar dina personuppgifter med Mix Grafiska AB gäller för dess personuppgiftsbehandling dess integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Plåt & Ventföretagen gallrar dina personuppgifter inom två veckor efter att Mix Grafiska AB skickat ditt licenskort. Undantaget från detta är om dina personuppgifter behandlas i samband med faktureringen, i sådant fall lagras dessa uppgifter i 7 år i enlighet med bokföringslagen.

Dina rättigheter
Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter.

Rätt till registerutdrag
Om du vill veta vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära att få tillgång till uppgifterna.

Rätt till rättelse
Om du upptäcker att något är fel har du rätt att begära att dina personuppgifter rättas. Du kan också komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering
Du kan begära att vi raderar de personuppgifter vi behandlar om dig bland annat om:

Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål som de behandlas för.
Personuppgifterna behandlas på olagligt sätt.
Vi kan dock ha rätt att neka din begäran om det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Det kan också vara så att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Rätt till begränsning
Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas.

Rätt till dataportabilitet
Du har som registrerad rätt till dataportabilitet om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig. En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserat.

Hantera dina rättigheter
Ansökan om registerutdrag eller om du vill åberopa någon av dina andra rättigheter ska vara skriftligt och egenhändigt undertecknad av den utdraget avser. Mejla din förfrågan till info@pvforetagen.se. Mejlet ska i möjligaste mån skickas från den mejladress du är registrerad med hos Plåt & Ventföretagen.

Tillsynsmyndighet
Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionen) är ansvarig myndighet för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen kring dataskydd. Om du anser att vi agerar felaktigt kan du kontakta Integritetsskyddsmyndigheten, imy.se.

Kontakt
Om du har frågor om hur vi på Plåt & Ventföretagen behandlar personuppgifter eller har en begäran i enlighet med ovan nämnda rättigheter är du alltid välkommen att kontakta oss på: info@pvforetagen.se, eller via telefon på: 08-762 75 85.