Stadgar

Här hittar du Plåt & Ventföretagens stadgar.

Plåt & Ventföretagen har som ändamål att tillvarata och främja medlemmars gemensamma intressen som företagare och arbetsgivare. 

I detta syfte har förbundet särskilt till uppgift:

 • Att verka för fri företagsamhet och en väl fungerande marknadsekonomi
 • Att med berörda arbetstagarorganisationer träffa heltäckande kollektivavtal inom förbundets branschområden
 • Att bevaka och påverka arbetsmarknadspolitiska frågor inom förbundets intresseområden
 • Att fungera som remissorgan, såvitt gäller frågor inom förbundets intresseområden
 • Att verka för god utbildning i branschen
 • Att stödja medlemmarna som arbetsgivare och företagare
 • Att verka för god lönsamhet i branschen
 • Att verka för en god arbetsmiljö och yttre miljö
 • Att verka för god affärsetik och yrkesmoral
 • Att sprida kännedom om branschens betydelse i samhället
 • Att hålla medlemmarna välinformerade i bransch- och arbetsgivarfrågor