AB-U 07 och AB 04 på köpet när du avtalar om STÄLLNING 19

För ett par år sedan kom ett nytt branschspecifikt tillägg för ställningsentreprenader benämnt STÄLLNING 19. Det nya standardavtalet för ställningsentreprenader innebar en anpassning till AB-systemet vilket medförde att med STÄLLNING 19 som avtalsinnehåll kom även delar av AB-U 07 och AB 04 med på köpet. Hur mycket STÄLLNING 19 tillämpats av parter i praktiken sedan dess tillkomst är okänt varför det kan vara värt att lyfta fram det på nytt.

I april 2019 skedde en revidering av ABSE 2002 vilket resulterade i ett nytt standardavtal benämnt STÄLLNING 19. Tilläggen och ändringarna avsåg villkor för ställningsentreprenader och antogs av Byggföretagen (f.d. Sveriges Byggindustrier) och Ställningsentreprenörerna (STIB).

Till skillnad från ABSE 2002 anpassades STÄLLNING 19 till AB-systemet. Avtalet utformades efter en utförandeentreprenad. Om STÄLLNING 19 utgör avtalsinnehåll innebär det därmed att även AB-U 07 blir gällande för ställningsentreprenaden och till följd av detta även AB 04 i tillämpliga delar.

Några av de villkor som tillkom eller förtydligades genom STÄLLNING 19 var reglering av en gemensam slutkontroll efter ställningsarbetenas avslutande och dess rättsverkningar, en definiering av omfattningen av en ställningsentreprenad till att vara transport, montering, uthyrning och demontering av avtalad ställning om inte annat föreskrivits, ett klargörande av dimensionerande förutsättningarna för montageplats m.m., samt en uttrycklig skrivning om att beställaren ska utföra och bekosta återlagning av infästningshål om inte annat föreskrivs. Därutöver tydliggjordes även delar av parternas arbetsmiljöansvar, vilka försäkringsvillkor som ska gälla och hur hyrestiden ska definieras.

Vid upphandling av ställningsentreprenad där STÄLLNING 19 utgör avtalsinnehåll är det bra att vara uppmärksam på vilka villkor som tillkommer och vad som utgör ändringar och tillägg i standardavtalen AB-U 07 och därigenom även i AB 04.

STÄLLNING 19 hittar du bland annat på STIB:s hemsida