2022-12-19

Ändrade åldersgränser för ASL och ITP 2023

Vid årsskiftet äger flera förändringar rum när det gäller åldersgränserna för Avtalspension SAF-LO (ASL) och i tjänstepensionsavtalen ITP. 

Om Avtalspension SAF-LO (ASL) för arbetare via Fora

2023 blir den lägsta intjänandeåldern för Avtalspension SAF-LO (ASL) 22 år. Detta beror på den överenskommelse Svenskt Näringsliv och LO träffade 2021, som succesivt har sänkt intjänandeåldern i ASL. 
Läs mer hos Fora här

I samma överenskommelse är parterna överens om en annan premiehantering, på månadsbasis. Parterna och Fora arbetar med att skapa förutsättningar för detta. För 2023 ska rapportering av slutlig lön ske på samma sätt som tidigare.

Om ITP för tjänstemän via Collectum

I ITP1 planen höjs intjänandeåldern till 66 år vid årsskiftet. Tjänstemannen fortsätter alltså tjäna in premier ytterligare ett år.

För ITP2 planen sker ingen förändring, pensionsåldern är fortfarande 65 år. Collectum påpekar att det inte finns något som hindrar att en arbetsgivare och tjänsteman kommer överens om att växla över till ITP 1 om tjänstemannen kvar­står i tjänst efter 65 år.

Sjukpensionsförsäkringen förlängs ett år för tjänstemän

Den tjänsteman som arbetar efter 65 år kommer även omfattas av sjukpensionsförsäkringen inom ITP fram till 66 år. Detta gäller både för ITP 1-planen och ITP 2-planen.

Sjukfall som påbörjats före 1 januari 2023 kommer fortsätta omfattas av de gamla reglerna, då sjukpensionen från ITP inte utbetalas efter 65 år.

Tak för intjänande i ITP1

I ITP1-planen införs ett tak för vilken lön som ligger till grund för ålderspensionspremierna. Taket är vid 30 inkomstbasbelopp. 2023 motsvarar taket 185 750 kronor per månad.

Om den totala löneutbetalningen inklusive bonus under en månad överstiger 185 750 kr, så är den överskjutande delen inte pensions­grundande enligt ITP 1-planen.
Läs mer här

Alla förändringar ovan är i enlighet med den överenskommelse Svenskt Näringsliv och PTK träffade i juni 2022.