2022-04-28

Arbetsmiljöverket inspekterar

Under 2022 kommer Arbetsmiljöverket att genomföra en nationell inspektionsinsats i tre branscher där en av branscherna är mindre verkstadsföretag. Fokus på inspektionerna är SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete) generellt och riskanalyser vid användning av arbetsutrustning som exempelvis personligt fallskydd.

Vi inspekterar för ett tryggt arbetsliv - nollvision

Alla har rätt till ett tryggt arbetsliv - ingen ska riskera liv eller hälsa på grund av jobbet skriver regeringen i sin arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet 2021-2025. Därför kommer Arbetsmiljöverket under 2022 genomföra en nationell inspektionsinsats vars syfte är att öka efterlevnaden av relevanta arbetsmiljöregler inom följande tre branscher:

 • Mindre verkstadsföretag med fokus på undersökning/riskbedömning av farliga arbetsmoment vid användning av arbetsutrustning, både hos kund och på det egna arbetsstället.
 • Elenergisektorn med fokus på undersökning/riskbedömning av arbetsmoment som kan leda till allvarliga olyckor och tillbud. Samarbete med Elsäkerhetsverket sker.
 •  Spårbunden trafik med fokus på inspektion av infrastrukturförvaltare, järnvägsföretag och andra aktörer som kan påverka säkerheten inom spårbunden trafik såsom fall, påkörning, kläm-, kross- och dödsolyckor.

Genus och jämställdhet liksom tillgänglighet ska vara en naturlig del av inspektörernas förhållningssätt och inspektionsmetodik.

Så går inspektionerna till
Inspektionen kommer att ske genom fysiska inspektioner och inom verkstadsföretagen beräknar vi göra cirka 470 besök, elenergisektorn cirka 250 besök och gällande spårbunden trafik cirka 300 besök. Vi vill att både arbetsgivare och skyddsombud deltar. Vi kommer bland annat att be er redovisa för undersökningar, riskbedömningar, rapporterade tillbud och utredningar.

Under inspektionerna kommer vi att fokusera på Arbetsmiljöverkets föreskrifter om

 • Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1)
 • Vägledning till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4 
 • Arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1)
 • Användning av arbetsutrustning (AFS 2006:4)
 • Användning av personlig skyddsutrustning (AFS 2001:3)
 • Användning och kontroll av trycksatta anordningar (AFS 2017:3)
 • Besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar (AFS 2003:6)
 • Användning av lyftanordningar och lyftredskap (AFS 2006:6)
 • Vibrationer (AFS 2005:15)
 • Ensamarbete (AFS 1982:3)
 • Maskiner (som släppts ut på marknaden efter 29 dec 2009) (AFS 2008:3)
 • Skydd mot skada genom fall (AFS 1981:14)
 • Byggnads- och anläggningsarbete (AFS 1999:3)
 • Användning av motorkedjesågar och röjsågar (AFS 2012:1)

Stöd för arbetsgivare
På vår hemsida www.av.se finns det mer information att hämta rörande arbete om systematiskt arbetsmiljöarbete, våra föreskrifter och hur man kan göra en självskattning av sitt
arbetsmiljöarbete

Klicka här för att ladda ner informationen i en PDF

Prevent förmedlar kunskaper som hjälper företagen att förbättra arbetsmiljön. De ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. På deras hemsida finns information, utbildningar och checklistor som underlättar arbetsmiljöarbetet. 

Informationssidor på prevent.se
Kom igång med arbetsmiljöarbetet

 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Arbetsmiljöpolicy
 • Uppgiftsfördelning
 • Rutiner och instruktioner
 • Riskbedömning
 • Lär av tillbuden
 • Årlig uppföljning

Checklistor

Böcker

Utbildningar
SAM i praktiken (klassrum, lärarledd digital, webbutbildning)

Podcast – Jobbfika
Kom igång med arbetsmiljöarbetet