2022-12-18

Förändrade traktamentsbelopp och schablonavdrag för resor från och med 1 januari

Från och med inkomståret 2023 höjs schablonersättningar för traktamenten och resor. Hel ersättning vid traktamente, dag plus natt, blir 390 kronor och egen bil får ersättas skattefritt med 25 kronor per mil vid tjänsteresor. Men det är bara traktamentsbeloppen som direkt berör Plåt- och Ventilationsavtalet.

Traktamente

Traktamente regleras i Plåt- och Ventilationsavtalets § 7 punkt 1 a - e. Avtalet hänvisar till Skatteverkets ”vid var tids gällande högsta skattefria schablonbelopp för resor inom Sverige”. Detta innebär att ersättningsnivån för traktamente höjs med 20 kronor för heldag, 10 kronor för halvdag och 10 kronor för nattraktamentet. Observera att nattraktamente förutsätter att den anställde själv ordnar logi på traktamentesorten. Om så sker ska även ett förrättningsbidrag enligt avtalets § 7 punkt 1 c utges.

Nya schablonbelopp i Sverige

Vid tjänsteresa Inkomstår 2023
Hel dag 260 kronor
Halv dag 130 kronor
Efter tre månader 182 kronor per hel dag
Efter två år 130 kronor per hel dag
Nattschablon 130 kronor

 

Bilersättning

När anställda utför tjänsteresor med egen bil kan du som arbetsgivare betala en skattefri bilersättning enligt schablonbelopp om den anställde betalar allt drivmedel själv.

Från och med 1 januari gäller att schablonbeloppet höjs från 18:50 kronor per mil till 25:00 kronor per mil. Detta har dock ingen direkt effekt på vårt kollektivavtals ersättningsnivåer då samtliga kostnadsersättningar saknar direkt koppling till Skatteverkets nivåer och dessutom redan ligger över de nya nivåerna. Däremot kan en större del av ersättningarna utbetalas skattefritt. Detta kommer sammantaget sänka företagens kostnader för bilersättningar.

Avtalets kostnadsersättningar som omfattas är:

Reglering Beskrivning
§ 7 punkt 1 f Kostnadsersättning vid första resa till- och sista resa från traktamentesort. Oreglerad nivå vid egen bil om överenskommelse saknas. Nu finns alltså möjlighet att betala upp till 25 kr/mil skattefritt.
§ 7 punkt 1 g Kostnadsersättning vid första resa till- och sista resa från traktamentesort. Oreglerad nivå vid egen bil om överenskommelse saknas. Nu finns alltså möjlighet att betala upp till 25 kr/mil skattefritt.
§ 7 punkt 3 a Allmänna kommunikationer ersätts med 37 kr/mil. Denna reglering gäller även anställda som använder egen bil men saknar överenskommelse om detta.  Nu kan upp till 25 kr/mil betalas skattefritt. Överskjutande del är skattepliktig.
§ 7 punkt 3 c
samt punkt 4 c
Ersättning på 31 kr/mil till anställda med överenskommelse om egen bil. Både utom- och inom ordinarie arbetstid. Nu kan upp till 25 kr/mil betalas skattefritt. Överskjutande del är skattepliktig.

 

Skatteverkets regler

Observera att kollektivavtalet alltså innehåller högre ersättningar både för traktamente genom förrättningsbidraget, samt vid reskostnadsersättningar. Kollektivavtalets nivåer är de som gäller för utbetalning men Skatteverkets regler avgör om och i så fall hur stor del av ersättningen som är skattefri. För fullständig information se Traktamente och bilersättning samt SKV 353 på Skatteverkets hemsida. SKV 353 är dock inte uppdaterad med 2023 års schablonnivåer.