2023-12-20

Har du fler än 50 anställda? Nu måste du införa intern rapporteringskanal för visselblåsning

Visselblåsarlagen, som trädde i kraft den 17 december 2021, syftar både till att underlätta och uppmuntra till visselblåsning liksom till att skydda arbetstagare som larmar om missförhållanden i arbetsrelaterade sammanhang. Har du fler än 50 arbetstagare i ditt företag? Snart måste du införa intern rapporteringskanal för visselblåsning!

Från och med den 17 december i år kommer arbetsgivare som har 50 arbetstagare eller fler (oavsett anställningsform eller arbetstidsmått) behöva ha interna rapporteringskanaler för visselblåsning. Detta krav har hittills enbart gällt arbetsgivare med fler än 249 arbetstagare. En intern rapporteringskanal är ett system för visselblåsning på en arbetsplats som omfattar missförhållanden i den egna verksamheten. Dessa kan vara helt eller delvis i egen regi med egen anställd personal, eller upphandlas helt eller delvis och då utförs tjänsten av en extern leverantör.

Detta innebär kortfattat att du måste:

  1. MBL-förhandla innan du fattar beslut om att inrätta intern rapporteringskanal.
  2. Utse oberoende och självständiga personer eller enheter som ska vara behöriga att ta emot rapporter och ha kontakt med rapporterande personer, följa upp det som rapporteras och lämna återkoppling om uppföljningen till rapporterande personer.
  3. Dokumentera de interna rapporteringskanalerna och förfaranden för hela visselblåsarfunktionen. 
  4. Göra de interna rapporteringskanalerna tillgängliga för de som utför arbetet.
  5. Ge tydlig och lättillgänglig information till arbetstagarna om hur rapportering ska göras via de interna rapporteringskanalerna liksom hur rapportering ska göras till behöriga myndigheter via de externa rapporteringskanalerna. 

Du kan läsa mer om vad allt detta innebär och hur du ska utforma dina interna rapporteringskanaler och förfaranden för rapportering och uppföljning på vår arbetsgivarhandbok här:

Visselblåsarlagen - skydd för personer som rapporterar om missförhållanden

Arbetsgivare med färre än 50 arbetstagare är inte skyldig att inrätta en intern rapporteringskanal. Ett sådant företag behöver däremot fortfarande känna till det skydd som en visselblåsare har enligt visselblåsarlagen och i det enskilda fallet agera i enlighet med det skyddet.