2021-12-20

Höjt tak i sjukförsäkringen

Från och med den 1 januari 2022 höjs det så kallade taket inom sjukförsäkringen från 8 till 10 prisbasbelopp. De förmåner som omfattas av det höjda ”taket” är sjukpenning, inklusive förebyggande sjukpenning, rehabiliteringspenning, närståendepenning, smittbärarpenning och ersättning från Försäkringskassan vid tvist om sjuklön. Lagändringarna träder i kraft den 1 januari 2022 och ska gälla även pågående ersättningsärenden som löper över årsskiftet 2021/2022. Äldre bestämmelser gäller förmåner som avser tid före ikraftträdandet.

Plåt & Ventföretagen har till följd av detta tillsammans med tjänstemannafacken justerat texten på sidan 21 i det tryckta Tjänstemannaavtalet (sidan 22 i det digitala avtalet). 
Se ändringen via denna länk

Läs mer om Tjänstemannaavtalet här