2022-07-07

Överenskommelse om ändringar i ITP-planen mellan Svenskt Näringsliv och PTK

Svenskt Näringsliv och PTK kom strax före sommaren överens om vissa ändringar av ITP-planen. Överenskommelsen innebär bland annat att åldersgränserna i ITP-planen höjs (både för ITP 1 och ITP2) och att ett tak för intjänande av ålderspension införs.

Höjda åldersgränser i ITP-planen avdelning 1 (ITP1)
Från och med 2023-01-01 höjs åldersgränserna för sjukpension, familjeskydd, avgiftsbefrielse samt intjänande av ålderspension i ITP1 från 65 år till 66 år.

Ändringen av åldersgränserna innebär att avgift för ålderspension (4,5 % respektive 30 %) ska betalas till och med månaden före den anställde fyller 66 år. Ändringen innebär vidare att den anställde har rätt till sjukpension och avgiftsbefrielse till och med månaden före den anställde fyller 66 år. Vad gäller familjeskyddet så innebär de ändrade villkoren att försäkringsskyddet upphör månaden före den anställde fyller 66 år och utbetalas som längst till och med att den anställde skulle ha fyllt 71 år.

Den höjda åldersgränsen för sjukpension och avgiftsbefrielse gäller inte sjukfall och olycksfall som inträffat eller föräldraledighet som påbörjats före 2023-01-01. Det innebär att för sådana fall gäller även fortsättningsvis åldersgränsen 65 år.

Höjd åldersgräns i ITP-planen avdelning 2 (ITP2)
Från och med 2023-01-01 höjs åldersgränsen för sjukpension i ITP2 från 65 år till 66 år. Ändringen innebär att den anställde har rätt till sjukpension till och med månaden före den anställde fyller 66 år.

Den höjda åldersgränsen för sjukpension gäller inte sjukfall och olycksfall som inträffat före 2023-01-01. Det innebär att för sådana fall gäller även fortsättningsvis åldersgränsen 65 år.

Införande av tak för intjänande av ålderspension i ITP-planen avdelning 1 (ITP1)
Från och med 2023-01-01 införs ett tak för intjänande av ålderspension inom ITP1.

Taket innebär att avgiften om 30 procent, som idag betalas på alla lönedelar över 7,5 inkomst-basbelopp/12 per månad, inte ska betalas på lönedelar som för en viss månad överstiger 30 inkomstbasbelopp/12.