Personalliggare

Företag som är verksamma inom bygg- och installationsbranschen behöver känna till vilka regler som gäller för elektroniska personalliggare i byggbranschen.

Sammanfattat

Byggherrens skyldigheter

 • Anmäla byggstart till Skatteverket
 • Tillhandahålla utrustning för att föra elektronisk liggare

Entreprenörens skyldigheter

 • Föra personalliggare i utrustning som tillhandahålls av byggherren
 • Hålla personalliggaren tillgänglig för byggherren och Skatteverket på byggarbetsplatsen
 • Verksam persons skyldighet
 • De verksamma personerna ska elektroniskt registrera sin närvaro på byggarbetsplatsen

Efter avslutad byggnation

 • Byggherren ska anmäla att byggverksamheten avslutats
 • Den som bedriver byggverksamhet ska bevara personalliggaren i två år efter beskattningsårets utgång

Skatteverkets kontroll

 • Oanmälda kontrollbesök
 • Avstämning av personalliggaren mot verksamma personer på arbetsplatsen
 • Fråga om identitet och vem man arbetar för
 • Kontrollavgifter vid fel och brister

Bakgrund
Den som bedriver byggverksamhet måste enligt lag föra en elektronisk personalliggare. En personalliggare är en förteckning över vilka som är verksamma på arbetsplatsen – och när de har börjat och slutat varje arbetspass. Syftet med personalliggare är att motverka svartarbete och främja en sundare konkurrens i byggbranschen.

Lagen gäller dock inte när byggherren är en privatperson som bygger för privat bruk, eller när den sammanlagda byggkostnaden (arbets- och materialkostnad) på byggarbetsplatsen antas uppgå till mindre är fyra prisbasbelopp.

Om du är byggherre ska du anmäla varje byggarbetsplats till Skatteverket minst 14 dagar innan byggverksamheten påbörjas. Detta ska göras på Skatteverkets hemsida. Byggherren/beställaren har i vissa fall möjlighet att delegera sitt ansvar, detta ska i så fall ske skriftligt före anmälan till Skatteverket.

Vad är en byggarbetsplats?
En fråga som kan ha betydelse för att avgöra om skyldighet att föra personalliggare finns eller inte vad som ska anses utgöra en byggarbetsplats. Normalt sett ger ett ramavtal i sig inte upphov till någon byggarbetsplats. Vid bedömningen av vad som utgör en byggarbetsplats ska vad som konkret överenskommits i ramavtalet och innebörden av enskilda avrop beaktas. Det är möjligt att det arbete som avropas är knutet till en byggarbetsplats eller ger upphov till flera byggarbetsplatser. Vi rekommenderar er att ta del av Skatteverkets information för att se hur begreppet byggarbetsplats påverkar era skyldigheter.

Vad gäller för praktikanter?
Gymnasie- och vuxenelever som utför arbetsplatsförlagt lärande, APL, ska registreras i personalliggaren hos den entreprenör de utför sin APL precis som alla andra som vistas på arbetsplatsen. Detta gäller däremot inte praoelever från grundskolan. Det är skolans ansvar att beställa ID06 till berörda elever.

Behövs personalliggare vid snöskottning?
Skyldigheten att föra personalliggare på byggarbetsplats innefattar inte en skyldighet att föra personalliggare på arbetsplatser där man endast skottar tak. I sådana fall behöver alltså ingen personalliggare föras.

I de fall takskottningen sker i samband med en byggnation omfattas det dock av skyldigheten att föra personalliggare. Exempel på en sådan situation är att ett tak skottas av för att andra arbeten ska kunna utföras.

Policydokument
Plåt & Ventföretagen har mallar för texter som kan införas i anställningsavtal och företagspolicys för att tydliggöra anställdas skyldigheter gällande elektroniska personalliggare.