Plåt & Ventföretagens avtalsöverenskommelser rörande korttidsarbete

Till höger hittar du tillsvidareöverenskommelsen kring korttidsarbete på Tjänstemannaavtalets område.

Vi publicerar även nyheter om korttidsarbete/korttidspermittering här.

Äldre "nyheter" hittar ni i blocken längre ner på sidan. Där hittar du även de äldre överenskommelserna som vi tidigare har tecknat med facken rörande korttidsarbete på Plåt- och Ventilationsavtalets respektive Tjänstemannaavtalets område.


Äldre nyheter

Plåt & Ventföretagen och Byggnads har kommit överens om att förlänga korttidsavtalet till den 30 september. Läs mer om överenskommelsen via länken till höger. En motsvarande överenskommelse med tjänstemannafacken finns också och ett dokument kring detta finns att ladda ner till höger. 

Regeringen meddelade den 12 januari att den till riksdagen kommer att överlämna förslag om att införa en möjlighet för arbetsgivare att erhålla stöd vid införande av arbetsbefrielse om 80 % för arbetstagare som omfattas av överenskommelse om korttidsarbete. Denna möjlighet ska enligt lagförslaget gälla under perioden den 1 januari – 31 mars 2021. Förutsättning är att man har stöd för detta i centralt och lokalt kollektivavtal.

Plåt & Ventföretagen och Byggnads har nu tecknat en överenskommelse som kommer göra det möjligt att tillämpa de nya tidsbegränsade bestämmelserna. Likaså är Plåt & Ventföretagen överens med Unionen, Ledarna och Sveriges Ingenjörer att bestämmelserna även kan tillämpas för tjänstemän som korttidspermitteras. Så snart de nya avtalsmallarna med Byggnads blir klara (sannolikt i mitten av nästa vecka) kommer avtal kunna tecknas. Unionen har låtit meddela att deras avtalsmallar är färdiga för användningli.

Genom lokal överenskommelse om korttidsarbete/korttidspermittering kan därmed korttidsarbete/ korttidspermittering införas i fyra olika steg. Under korttidsarbete/ korttidspermittering ska arbetsbefrielse gälla med 20, 40, 60 eller 80 procent av för arbetstagaren gällande arbetstidsmått i enlighet med bestämmelserna i Plåt- och Ventilationsavtalet respektive Tjänstemannaavtalet.

Löner och andra ersättningar som står i direkt relation till utfört arbete ska i de fyra stegen sänkas på sätt som följer av lagen om stöd vid korttidsarbete (4, 6, 7,5 respektive 12 procent enligt nu gällande regler). De lokala parterna kan inte överenskomma om andra nivåer än vad som framgår av lagen.

Tjänstemannaavtalet

Nu är avtalet om förlängt korttidsarbete även tecknat med tjänstemännen. I länk nedan finns kopia på det signerade protokollet samt tillhörande bilaga.

Förlängt kollektivavtal om korttidsarbete - Tjänstemannaavtalet

Generellt

Kompensation för sjuklönekostnader
Under perioden april – juli 2020 erhöll arbetsgivare kompensation för samtliga sjuklönekostnader. Från och med augusti 2020 har arbetsgivare fått viss kompensation för sjuklönekostnader . Regeringen har nu beslutat om förlängning av reglerna om kompensation till arbetsgivare för vissa sjuklönekostnader.
Regeringsbeslutet innebär att den ersättningsformel som gällt från och med augusti 2020 ska tillämpas också under perioden januari–februari 2021. Reglerna innebär i praktiken att arbetsgivare får ersättning för den merkostnad vad gäller sjuklön som kan antas bero på coronapandemin.
De regler för ersättning avseende arbetsgivares sjuklönekostnader som gällt från och med augusti 2020 förlängs alltså till och med februari 2021.

Läkarintyg enligt sjuklönelagen
Riksdagen beslutade i april 2020 att kravet på läkarintyg för rätten till sjuklön tillfälligt skulle slopas. Regeringen har nu förlängt detta riksdagsbeslut.
Regeringen har nu fattat beslut om att även fortsättningsvis ”pausa” reglerna om läkarintyg i sjuklönelagen (8, 10 och 10 a §§). I praktiken har dessa ”pausregler” gällt sedan den 13 mars 2020.
Inget krav på läkarintyg
Regeringens beslut innebär att arbetstagare inte är skyldiga att presentera något läkarintyg för att ha rätt till sjuklön från arbetsgivaren. Det sagda gäller såväl läkarintyg från och med åttonde sjukdagen som s.k. förstadagsintyg.
Reglerna om läkarintyg i sjuklönelagen (8, 10 och 10 a §§) ska därför inte tillämpas under perioden den 1 januari–den 30 april 2021. Reglerna återinförs således i lagen den 1 maj 2021.

Ersättning för karensavdrag
Sedan den 11 mars 2020 har regler om ersättning för karensavdrag tillämpats. Reglerna har förlängts vid två tillfällen under 2020 och regeringen har nu fattat nytt beslut om att förlänga reglerna om karensavdragsersättning i ytterligare två månader.
Regeringens beslut innebär att karensavdragsersättningen (som är ett schablonbelopp) höjs till 810 kronor (från 804 kronor).
Det nya ersättningsbeloppet ska tillämpas från och med den 1 januari 2021. Förlängningen av regelverket gäller till och med den 28 februari 2021.

2020-12-14
Idag har Plåt & Ventföretagen och Svenska Byggnadsarbetareförbundet träffat en överenskommelse om att fortsätta tillämpa det centrala kollektivavtal vi tecknade den 26 mars gällande korttidsarbete.

Läs mer om överenskommelsen här

2020-11-10 Regeringen beslutade den 9 november att stödet för korttidsarbete förlängs till juni 2021.

Stödet förlängs nu med ytterligare 6 månader vilket betyder att det går att söka stöd för korttidsarbete fram till och med juni 2021. Från januari 2021 kommer det också att vara möjligt att söka stöd för kompetensutveckling för de permitterade medarbetarna.

Inom kort publicerar Tillväxtverket mer information om villkoren för förlängningen av korttidsstödet. I korthet går förslaget dock ut på följande;

 • Stöd kan beviljas till och med den 30 juni 2021
 • Subventionsgraden uppgår fortsatt till 75 procent av arbetstidsförkortningen fram till den 31 mars 2021
 • Under perioden 1 april–30 juni 2021 uppgår subventionsgraden till 50 procent
 • Förlängningen kombineras med striktare hantering
 • Förlängningen kombineras med striktare hantering

Fråga: Vad gäller det för karenstid om man fått stöd för korttidsarbete tidigare och hur kan man få tillgång till stöd för 2021 även om man har fått det under 2020?

Svar: En arbetsgivare kan få stöd till korttidsarbete i sex kalendermånader, med möjlighet till förlängning i ytterligare tre kalendermånader. En ansökan om förlängning måste ha inkommit inom fyra kalendermånader från det första godkännandet. Vid den första avstämningen erbjuds företag möjlighet att ansöka om förlängt godkännande. Väljer företaget nej, finns ingen möjlighet att få fortsatt stöd. Efter företagets stödperiod finns en karenstid på 24 kalendermånader. Under denna period kan företaget alltså inte ansöka om mer stöd.

De övergångsregler som på grund av coronaviruset gäller under 2020, upphör att gälla den 31 december 2020 om inget annat beslutas av regering och riksdag innan dess.

Från och med den 1 januari 2021 gäller då lagen om stöd vid korttidsarbetes permanenta regler vilket medför följande förändringar:

 • Förändrade kriterier för att omfattas av lagen eller för att vara berättigad till stöd:
 • Arbetsgivare i fråga om verksamhet som är huvudsakligen finansierad av allmänna medel och där det enligt offentligrättslig reglering ankommer på det allmänna att tillhandahålla verksamheten omfattas inte längre av lagen.
 • Preliminärt stöd får inte längre lämnas till arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj.
 • Stöd som är hänförligt till en arbetstagares uppsägningstid får inte längre lämnas.

Ändrade nivåer:

 • För att ge rätt till preliminärt stöd, ska löneminskningen uppgå till 12, 16 respektive 20 procent om arbetstidsminskningen är 20, 40 respektive 60 procent. (De tillfälliga reglerna angav 4, 6 respektive 7,5 procent avseende löneminskningen.)
 • Preliminärt stöd ska betalas med ett belopp som motsvarar 43 procent av underlaget för preliminärt stöd. (De tillfälliga reglerna angav 98,6 procent.)

De förändrade kriterierna kan som framgår ovan innebära att företag som uppfyllde kraven för godkännande för stöd under 2020 inte gör det under 2021.

Ägare av enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag omfattas inte av stödet varken under 2020 eller 2021 eftersom stödet endast kan lämnas till arbetsgivare med anställda. Ägare av aktiebolag kan omfattas av stödet under både 2020 och 2021 givet att kraven för stödet är uppfyllda i övrigt.

Regeringen har föreslagit att följande åtgärder förlängs till och med den 31 december 2020:

 • Ersättning för karensavdrag med ett schablonbelopp om 804 kr
 • Ersättning till egenföretagare för de 14 första karensdagarna med ett schablonbelopp om 804 kr per dag
 • Kompensation till arbetsgivare för den del av sjuklönekostnaden som överstiger det normala
 • Uppskjutet krav på läkarintyg från 8:e dagen till den 15:e dagen i ett sjukfall
 • Möjlighet till tillfällig föräldrapenning vid skolstängning.

Mer information finns att läsa på regeringens hemsida här.

På Tillväxtverkets hemsida finns nu information om att avstämning 2 för de företag som ansökt om korttidsstöd med start i mars, öppnar den 16 september. Sista dag för att lämna in avstämning 2 blir därför den 14 oktober.

 

Lagändringen träder i kraft 6 juli.

Avstämningarna kommer därmed att ske under följande perioder:

Första stödmånaden Tidpunkt för avstämning
Mars 16-30 juni
April 1-28 juli
Maj 1-28 augusti
Juni 1-28 september
Juli 1-28 oktober

Företag som beviljats stöd för korttidsarbete under mars månad måste ha inkommit med sin första avstämning före den 30 juni. De företag som inte inkommer med sin avstämning i tid kan blir återbetalningsskyldiga och kan inte heller ansöka om fortsatt stöd.
Avstämningen ger en viktig indikation på hur företagen ligger till i stödet – om företaget fått för mycket stöd eller om det finns utrymme till att begära mer stöd. Det är också i avstämningen som tidigare nivåer av korttidsarbete kan justeras och som företag kan ansöka om nytt stöd.

Notera att det är många uppgifter som ska fyllas i, så det är angeläget att företagen har gott om tid på sig när avstämningen ska göras. Handläggningen hos Tillväxtverket går också snabbare om alla uppgifter är korrekt ifyllda.

Vi har också fått några nya svar på frågor vi har haft:
• Avstämningen ska göras under en 14-dagars period. Denna tid kan vara väldigt kärv. Hur ser Tillväxtverket på möjligheten på anstånd?
Svar från Tillväxtverket: Om det finns särskilda skäl kan företag få anstånd med att lämna in avstämningen senare, men detta tillämpas restriktivt.

Särskilda skäl kan vara:
-Att företrädare eller ansvarig anställd hos arbetsgivaren har drabbats av sjukdom eller råkat ut för en olyckshändelse,
-Att ett avgörande tekniskt fel har inträffat hos arbetsgivaren eller en leverantör som påverkar möjligheten att lämna in avstämning, eller
-Att arbetsgivaren har ett löne- och redovisningssystem som gör att uppgifterna som behövs för avstämningen inte kan tas fram i tid.
Notera – vid ansökan om anstånd kan utbetalningen försenas och att vi behöver få in avstämningarna innan ytterligare preliminärt stöd kan beviljas.

Företag som vill veta mer kan vända sig till Kundsupporten som nås på 08-6819100.

• Vad gäller om den anställde arbetat obekväma timmar under stödmånaden?
Svar från Tillväxtverket: Vid avstämningen fylls den faktiska lönen som den anställde har haft under stödmånaden, denna kan därmed inkludera ob-ersättning som den anställde har rätt till om denne har arbetat obekväma timmar under stödmånaden.

• Bedöms kompensationsledighet som närvaro eller frånvaro?
Svar från Tillväxtverket: Tillväxtverket gör bedömningen att kompensationsledighet, ledighet vid övertidsuttag och tjänstledighet ska ses som frånvaro.

• Hur hanteras frånvaro del av dag? Tillväxtverket blandar i sina anvisningar arbetstidsbegrepp såsom arbetsdagar, kalenderdagar och arbetstimmar.
Svar från Tillväxtverket: Bara heldagar gäller.

• Hur ser Tillväxtverket på företag som anlitat semestervikarier redan i februari men som ska arbeta juni-augusti?
Svar från Tillväxtverket: Bör inte vara någon skillnad när de har anlitats så länge det inte går emot skrivningarna i länken nedan.
https://kundforum.tillvaxtverket.se/org/tillvaxtverket/d/far-arbetsgivare-ta-in-extrapersonal-och-vikarier-/