Viktigt att tänka på vid en konsumententreprenad

När arbete ska utföras åt privatpersoner finns det ett så kallat konsumentskydd. Det innebär att när en konsument är beställare så skyddas han eller hon av vissa tvingande lagar. Att lagarna är tvingade innebär att de alltid gäller till konsumentens förmån. Innehållet i lagarna kan inte avtalas bort. En sådan tvingade lag som gäller vid entreprenadarbeten åt en konsument är konsumenttjänstlagen. När man utför en konsumententreprenad så finns det ett antal frågor som kan komma upp där man som entreprenör behöver vara extra uppmärksam. 

Skyldighet att avråda från visst arbete
En entreprenör som utför arbete åt en konsument har en skyldighet att visa omsorg om konsumenten och att avråda från arbeten i vissa fall. Om det finns skäl att misstänka att slutresultatet av en beställning från en konsument inte blir fackmässigt eller på något annat sätt inte är lämpligt finns det en skyldighet att avråda från att arbetet utförs. Som exempel kan nämnas att konsumenten vill använda ett olämpligt material eller att konsumenten vill få en installation utförd på ett sätt som gör att säkerheten inte kan garanteras. Om en avrådan behöver göras bör den göras skriftligt med ett meddelande om vilket arbete som avrådan gäller och skälet till avrådan. Om en entreprenör inte avråder även om det funnits skäl för en avrådan kan entreprenören förlora rätten till ersättning helt eller delvis för de utförda arbetena.  

Samråd med konsumenten vid behov av tilläggsarbete
När det uppstår behov av tilläggsarbeten i en entreprenad åt en konsument måste du som entreprenör underrätta och samråda med konsumenten. Om du inte underrättat och samrått men ändå utfört tilläggsarbeten finns det en risk för att du förlorar rätten till ersättning för arbetet. Även underrättelse och samråd om tilläggsarbeten bör göras skriftligt med en skriftlig bekräftelse av tilläggsarbetet från konsumenten.

Skäligt pris och fakturering
Om man inte har kommit överens om ett fast pris med en konsument så ska priset enligt lag vara skäligt. Om det uppstår en tvist mellan entreprenören och konsumenten om vad som är ett skäligt pris så är det entreprenören som måste bevisa vad som är skäligt.

Det finns även en regel om ungefärligt pris när man ingår avtal med en konsument. Om en entreprenör har lämnat en ungefärlig prisuppgift för entreprenaden som ska utföras så får en ökning med det priset bara ske med maximalt femton procent. Det betyder att om en entreprenör uppger för en konsument att entreprenaden kommer att kosta ungefär 100 000 kr så får entreprenören inte ersättning med mer än som mest 115 000 kr.

Enligt konsumentlagstiftningen har entreprenören som huvudregel rätt att få betalt först när hela entreprenaden har färdigställts. För att ha rätt att fakturera löpande är det därför viktigt att i avtalet med konsumenten reglera att fakturering får ske löpande.      

Avhjälpande av fel
Om det uppstår fel i arbetet som en entreprenör utfört åt en konsument så finns både en skyldighet och en rättighet för entreprenören att få avhjälpa felet. När en entreprenör väljer att inte avhjälpa felet eller inte omedelbart gör anspråk på att få avhjälpa felet kan konsumenten anlita annan att avhjälpa. Därefter kan konsumenten ställa krav mot den ursprungliga entreprenören motsvarande kostnaden för avhjälpandet. Krav på ersättning från en konsument för avhjälpande med annan kan vara en faktiskt eller en uppskattad kostnad. Det innebär att konsumenten kan hämta in en offert för ett avhjälpande och kräva ersättning innan avhjälpandet utförs. För att undvika att förlora rätten att avhjälpa ett fel som en konsument korrekt påstår att entreprenören är ansvarig för så är det viktigt att snabbt erbjuda sig att avhjälpa felet.

Standardavtal för konsumententreprenader
För att minska riskerna vid konsumententreprenader så kan något av de standardavtal som är anpassade till konsumentlagstiftningen användas. Hantverkarformuläret-17 kan användas när man ska utföra renoveringar eller invändiga arbeten i redan befintliga hus. ABS 18 kan i stället användas när ett en- eller tvåbostadshus uppförs eller byggs ut.
Här hittar du mer information om Hantverkarformuläret-17