2024-05-12

Tänk på detta när ni anställer feriearbetare!

Arbetsmiljö och arbetsuppgifter
Alla arbeten måste riskbedömas utifrån feriearbetarens mognad och kunskapsnivå. Utse en handledare och ge feriearbetaren en introduktion som berör både arbetsmiljö och företagets rutiner. Tänk även på att anpassa informationen efter feriearbetarens ålder och mognad.

För minderåriga gäller särskilda arbetsmiljöregler som finns i Arbetsmiljöverkets föreskrift Minderårigas arbetsmiljö (AFS 2012:3) Minderårigas arbetsmiljö (AFS 2012:3), föreskrifter - Arbetsmiljöverket (av.se). I föreskriften finns en tabell över vissa farliga arbeten. Huvudregeln är att minderåriga aldrig får genomföra de riskfyllda arbetsuppgifter som omnämns i tabellen om inte något av de undantag som finns är uppfyllt. För plåt- och ventilationsbranschen är det i huvudsak förbud mot att använda maskiner och maskindrivna anordningar samt arbete med fallrisk som är förbjudet. Till exempel är arbete med personligt fallskydd förbjudet men inte arbete på höjd om det finns korrekta byggnadsställningar som fallskydd.

Observera att feriearbete inte räknas som att det ingår i en utbildning. Undantag som enligt föreskriften gäller vid gymnasiepraktik gäller alltså inte vid feriearbete. Däremot kan arbetena vara tillåtna om feriearbetaren avklarat utbildning för den specifika arbetsuppgiften. Utbildning i arbete med de maskiner som är vanliga i branschen sker normalt i årskurs 2 i yrkesutbildningar. Se till att säkerställa att feriearbetaren fått godkänt i relevanta delar av utbildningen innan de tillåts arbeta med maskiner.

För ytterligare information, läs Arbetsmiljöverkets broschyr Så får barn och ungdomar arbeta (ADI 43) Så får barn och ungdomar arbeta (ADI 43), broschyr - Arbetsmiljöverket (av.se).

Ferielöner enligt Plåt- och Ventilationsavtalet
Elev som går årskurs 1 eller 2 i gymnasieskolans Bygg- eller VVS- och fastighetsprogram – 112,40 kr/timme.
Elev som har avslutat årskurs 2 – 131,10 kr/timme.
Övriga feriearbetare – 93,65 kr/timme.