2024-03-20

Utlägg av arbetstidsförkortning

Nu närmar sig sluttiden då dina anställda ska ha tagit ut sin intjänade arbetstidsförkortning (31 mars för arbetare och 30 april för tjänstemän). Tas inte arbetstidsförkortningen ut i ledighet så betalas den istället ut i pengar.

Plåt- och ventilationsavtalet

Tidsperioden för intjänande/uttag av arbetstidsförkortning är samma som för semester, dvs från 1 april till 31 mars. Varje arbetstagare erhåller, vid fullt intjänande, 40 timmars arbetstidsförkortning per period 1 april – 31 mars. Intjänande år och uttagsår är sammanfallande och arbetstidsförkortningen intjänas jämnt fördelat under perioden. Arbetstidsförkortning tjänas dock inte in under frånvaro som inte berättigar rätt till ersättning från arbetsgivaren.

Ledigheten ska förläggas efter överenskommelse med arbetstagaren. Verksamhetens krav ska i största möjliga mån beaktas vid förläggningen. Be därför arbetstagaren att i så god tid som möjligt inkomma med sitt önskemål om att ta ut sin arbetstidsförkortning så att du med god framförhållning kan ta ställning till önskemålet utifrån verksamhetens behov.

Du som arbetsgivare bör se till att arbetstagarnas intjänade arbetstidsförkortning tas ut före 31 mars 2024. Arbetstidsförkortning som är intjänad men inte uttagen vid semesterårets utgång betalas ut i pengar. Tar en arbetstagare ut mer arbetstidsförkortning än vad denne har tjänat in ska återbetalning ske genom avdrag på majlönen.

Tjänstemannaavtalet

Varje tjänsteman erhåller vid fullt intjänande totalt fem dagars arbetstidsförkortning per avtalsår (1 maj-30 april). Arbetstidsförkortning tjänas in under tid då arbetsgivaren betalar lön. Arbetstidsförkortningen tas ut i hela dagar om arbetsgivaren och tjänstemannen inte kommer överens om annat.

Vid förläggningen ska hänsyn tas till både verksamhetens krav och tjänstemannens önskemål. Be därför tjänstemannen att i så god tid som möjligt inkomma med sitt önskemål om att ta ut sin arbetstidsförkortning så att du med god framförhållning kan ta ställning till önskemålet utifrån verksamhetens behov.

Du som arbetsgivare bör se till att tjänstemännens intjänade arbetstidsförkortning tas ut före 30 april 2024. Ledighet som inte tas ut under avtalsåret ersätts vid dess utgång med lön per timme motsvarande mertidsersättning.