2024-05-28

Rekordhögt deltagande på årets kongress

Årets två medlemsdagar med Leverantörernas afton och förbundskongress drog rekordmånga deltagare. Växjö var värdstaden och välkomnade med fint väder och många fina möten.

Leverantörernas afton 23 maj

Den 23 maj var det återigen dags för Leverantörernas afton. En kväll där medlemsföretagen har möjlighet att knyta kontakter med branschernas leverantörer. Det var det högsta deltagandet någonsin med 281 deltagare. Vilket resulterade i ett fantastiskt sorl av alla möten och en trevlig middag där bland annat Årets plåtslagare delades ut!

Årets plåtslagare

I år gick priset till Joakim Mauritzsson och Michael Jönsson på Helsinborgs byggplåt AB. Deras gemensamt utförda uppdrag har blivit mycket lyckade och resulterat i att plåtslagarduon har blivit extra eftertraktade av beställarna. Michael och Joakim har till exempel utfört tekniskt krävande arbeten på objekt som Malmö Rådhus, Malmö stadsbibliotek samt ett fantastiskt arbete med lackad aluminium på Caroli kyrka i Malmö.

Läs pressmeddelande.

Kongressen 24 maj

Även kongressen drog i år rekordmånga deltagare. Med ombud, medlemmar och förbundspersonal var det totalt 179 deltagare under kongressen som hölls på Växjö Stadshotell. 

Det var många diskussioner och efter omröstning av inkomna motioner och propositioner delgav ordförande Jörgen Rasmusson att styrelsen i samråd med Installatörsföretagen föreslår samgående. Målet är att skapa en starkare organisation tillsammans och stärka stödet till medlemsföretagen. För båda organisationerna krävs två formella stämmor för att föreningarna ska gå samman.

Läs pressmeddelandet som gick ut efter kongressen.

Bifallna motioner och propositioner

Det fanns sju inkomna motioner varav fem stycken bifölls. Av styrelsens tre propositioner bifölls två.

Motion 2 inkommen från Hallands Vent- och Plåtslagareförening gällande förtydligande i kollektivavtalet. Motionären vill att kongressen beslutar att de avtalsförändringar som genomförts i samband med avtalsförhandlingar markeras i kollektivavtalet. 

Motion 3 inkommen från Föreningen Syd gällande anpassning av teoriprov för yrkesbevis.

Motion 4 inkommen från Föreningen Syd angående möjlighet till uppföljning av motioner som bifallits av kongressen. Motionären vill ge Plåt & Ventföretagen i uppdrag att göra det möjligt att fortsatt följa motioners status.

Motion 6 inkommen från Plåt & Ventföreningen i Jönköping angående ROT. Att förbundet ska arbeta dels för att få en höjning av ROT-avdraget till 50 % av arbetskostnaden, dels för att ROT-avdraget även ska innefatta arbeten i hyreshus och bostadsrättsföreningar.

  • Kongressen beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bifalla motionens avseende att-sats 2 (i den del avser att ROT även ska omfatta hyresfastigheter och bostadsrättsfastigheter). 

Motion 7 inkommen från Plåt & Ventföreningen i Jönköpings län med rubriceringen ”Arbetsplatsolyckor”. Motionären vill att Plåt & Ventföretagen driver frågan mot Arbetsmiljöverket att även arbetstagaren får betala sanktionsavgift om det varit uppenbart att arbetstagaren brustit i givna säkerhetsinstruktioner. 

Proposition 1 gällande förslag till stadgeändring § 21 angående ombudsräkning för representation vid förbundskongressen. Det noterades att frågan varit hänskjuten från förra årets kongress då det vid voteringen inte förelegat absolut majoritet.  

Proposition 3 gällande förslag till stadgeändring § 24 angående att medlemsföretag ska bedriva verksamhet i Sverige. 

Stadgeändringen träder därmed i kraft omedelbart. 

Läs kongresshandlingarna.